ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗВО У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН (технологічний аспект)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті акцентовано увагу на проблемі формування самостійності студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки, подано теоретичне узагальнення досвіду організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів мистецьких факультетів ЗВО. Наукова новизна статті полягає в узагальненні та досвіді організації самостійної навчально - пізнавальної діяльності студентів мистецьких факультетів. Пропонується впровадження системи інноваційних технологій навчання з метою забезпечення високого професійно-кваліфікаційного рівня випускників, відповідно до вимог сучасних стандартів вищої освіти. Розглянуто етапи вивчення диригентсько-хорових дисциплін в умовах впровадження КМС: діагностичного (визначення рівня музично-теоретичної та практичної підготовки студента-початківця); організаційного (розробка форм та методів самостійної диригентсько-хорової підготовки); управлінського (створення зовнішніх і внутрішніх умов, що регулюють процес індивідуалізації самостійної роботи студентів). Пропонований підхід організації навчально-пізнавальної діяльності студентів розглянуто в контексті розвитку творчої самостійності вчителів-хормейстерів. The purpose of the article is theoretical justification and clarification and experience of using technological aspects of the organization of independent educational and cognitive activities of students in the process of studying conducting and choral disciplines Methods and methodology. The research is based on the leading positions of scientists regarding the organization of independent educational and cognitive activities students of art faculties of ZVO, taking into account the technological aspect. The scientific novelty of the article lies in the generalization and experience of organizing independent educational and cognitive activities of students of art faculties. Offered implement systems of innovative learning technologies in order to ensure a high professional qualification level of graduates, in accordance with the requirements of modern standards of higher education. Results. The stages of studying conducting and choral disciplines in the conditions of the implementation of KMS are considered: diagnostic (determining the level of musical-theoretical and practical training of a beginner student); organizational (development of forms and methods of independent conducting and choral training); management (creation of external and internal conditions that regulate the process of individualization of students’ independent work). The proposed approach to the organization of educational and cognitive activities of students is considered in the context of the development of creative independence of choirmaster teachers.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, стратегія навчання, зміст хорово-диригентської підготовки, структурування змісту навчального матеріалу, інноваційні методи навчання, independent work, learning strategy, content of conducting and choral training, structuring the content of educational material, innovative teaching methods
Цитування
Костенко Л. В. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів мистецьких факультетів ЗВО у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін (технологічний аспект) / Л. В. Костенко // Professional Art Education. – 2023. – Vol. 4, No. 1. – Pp. 24–31.
Колекції