ПАРТИСИПАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі формування в майбутнього вчителя моральної позиції. Авторами зазначено, що актуалізація та покращення системи морального виховання в освітніх структурах вкрай необхідні для морального оздоровлення суспільства, що вимагає вдосконалення процесу формування моральної позиції майбутніх учителів як потенційних представників інтелектуальної еліти суспільства. Визначено суть моральної позиції майбутнього вчителя як динамічного системного особистісного утворення, яке включає сукупність загальнолюдських і морально-етичних професійних цінностей і суджень, оцінок і самооцінок, моральних почуттів, професійно-етичних знань, умінь і навичок, особистісних якостей, які забезпечують високопрофесійний рівень поведінки й професійної діяльності вчителя відповідно до норм моралі й професійної етики. Розкрито зміст структурних компонентів (мотиваційно-ціннісного, емоційно-емпатійного, когнітивно-настановчого, діяльнісно-поведінкового, рефлексивно-самотворчого, особистісно-регулятивного) моральної позиції вчителя. Авторами наголошується, що розв’язання проблеми формування моральної позиції майбутнього вчителя значною мірою залежить від того, наскільки правильно і конструктивно буде організована взаємодія між викладачами і студентами, бо в іншому разі виникають непорозуміння між учасниками освітнього процесу, розбіжність системи інтенцій, цінностей, інтересів, моральних і професійно-світоглядних переконань. Доведено, що для підвищення ефективності формування в майбутнього вчителя моральної позиції доцільно застосувати партисипативний підхід, який передбачає забезпечення суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії, заснованої на співтворчості, співуправлінні, делегуванні повноважень та діалогічності; визначенні спільних цілей, завдань та цінностей педагога та здобувачів освіти. Установлено, що формуванню в майбутніх учителів моральної позиції ефективно сприяє застосування в процесі професійної підготовки активних та інтерактивних методів навчання, сучасних інформаційних технологій, участь здобувачів вищої педагогічної освіти у різноманітних позааудиторних заходах морально-етичної спрямованості, які надає майбутнім педагогам широкі можливості для парстисипативної взаємодії; проходження всіх видів педагогічної практики. The article is devoted to the topical problem of forming a moral position in the future teacher. The authors note that the actualization and improvement of the system of moral education in educational structures is essential for the moral health of society, which requires improving the process of forming the moral position of future teachers as potential representatives of the intellectual elite of society. The essence of the moral position of the future teacher as a dynamic systemic personal education, which includes a set of universal, moral, ethical, and professional values as well as judgments, self-assessments, moral feelings, professional and ethical knowledge, skills, and personal qualities that provide a highly professional level of behavior and professional activity of the teacher according to norms of morality and professional ethics. Through the content of structural components (motivational-value, emotional-empathic, cognitive-instructive, activity-behavioral, reflexive-self-creative, personal-regulatory) the moral position of the teacher is revealed. The authors proved that solving the problem of forming the moral position of the future teacher largely depends on how correctly and constructively organized interaction between teachers and students, because otherwise there are misunderstandings between participants in the educational process, differences in intentions, values, interests, moral and professional beliefs. It is proven that in order to increase the efficiency of forming a moral position in a future teacher, it is expedient to apply a participatory approach, which provides for subject-subject pedagogical interaction based on co-creation, co-management, delegation of powers and dialogue; defining common goals, objectives and values of teachers and students. It is established that the formation of future teachers' moral position is effectively facilitated by the use of active and interactive teaching methods, modern information technologies, participation of higher pedagogical education in various extracurricular activities of moral and ethical orientation, which provides future teachers with ample opportunities for participatory interaction; passing all kinds of pedagogical practice.
Опис
Ключові слова
майбутній вчитель, моральна культура, моральна позиція, педагогічна взаємодія, партисипативний підхід, формування, future teacher, moral culture, moral position, pedagogical interaction, participatory approach, formation
Цитування
Жуков В. П. Парсипативний підхід до формування моральної позиції майбутнього вчителя / В. П. Жуков, О. В. Попова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 58. – С. 28–40.