МОРФОЛОГІЧНА АТРАКЦІЯ В ІДІОСТИЛЯХ МАРЛЕНИ РАХЛІНОЇ ТА БОРИСА ЧИЧИБАБІНА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації досліджено морфологічну атракцію в ідіостилях Марлени Рахліної та Бориса Чичибабіна. Зазначено, що різниця поетичного мислення художників слова уможливлює різне використання прийому морфологічної атракції в поезії зазначених авторів. Б. Чичибабін традиційно використовує прийоми атракції через граматичне уподібнення, М. Рахліна надає авторського (креативного) розвитку загальнопоетичним засобам, що можна дослідити на рівні окремого вірша і поетичного ідіостилю загалом. Такі спостереження свідчать про актуальність вивчення й опису граматичної атракції у віршованому тексті, зокрема в поетичних ідіостилях зазначених авторів. The publication examines morphological attraction in the idiostyles of Marlena Rakhlina and Borys Chichybabin. It is noted that the difference in the poetic thinking of the artists of the word makes different things possible the use of morphological attraction in the poetry of these authors. B. Chichibabin traditionally uses techniques of attraction through grammatical simile, M. Rakhlina gives author's (creative) development to general poetic devices, which can be investigated at the level of a separate poem and poetic idiostyle in general. Such observations testify to the relevance of the study and description of grammatical attraction in the poetic text, in particular, in the poetic idiostyles of the mentioned authors.
Опис
Ключові слова
морфологічна атракція, ідіостиль, мовна картина світу, Рахліна М., Чичибабін Б., morphological attraction, idiostyle, language picture of the world, M. Rakhlina, B. Chichibabin
Цитування
Гончарова Ж. Морфологічна атракція в ідіостилях Марлени Рахліної та Бориса Чичибабіна / Ж. Гончарова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 83–85.