МОВНО-ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ: ІДЕЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ В НАУКОВОМУ СВІЧАДІ ОЛЬГИ МУРОМЦЕВОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації досліджено мовно-освітній рівень конкурентноспоможності держави в науковому доробку О. Г. Муромцевої. Науковий обшир зацікавлень професора О. Муромцевої і висока їх результативність у сув’язі з гідним пошануванням сучасною спільнотою вчених в Україні та за її межами, водночас й активна громадянська позиція відомої мовознавиці, незламний дух оборонниці справедливого, чесного, порядного, життєвого в національній освіті, зокрема й мовній, робить постать дослідниці, що іноді певною мірою йшла по лезу змін і випереджала час, затребуваною нині, спонукає вкотре звертатися до пильного аналізу її доробку. Зазначено, що все більш очевидною постає нагальність реального втілення висловлених професором Ольгою Георгіївною Муромцевою та іншими сподвижниками-мовознавцями пропозицій щодо популяризації мови і піднесення її престижу як у світі, так і в Україні, зокрема через освітні практики. The publication examines the linguistic and educational level of the state's competitiveness in the research work of O. G. Muromtseva. The scientific breadth of the interests of Professor O. Muromtseva and their high effectiveness in connection with the worthy respect of the modern community of scientists in Ukraine and beyond, at the same time, the active civic position of the well-known linguist, the indomitable spirit of the defender of fair, honest, decent, vital in national education, in particular linguistic, makes the figure of a researcher, who sometimes to some extent walked on the edge of changes and was ahead of time, in demand today, prompts us to once again turn to a careful analysis of her work. It is noted that the urgency of the real implementation of the proposals expressed by Professor Olga Georgievna Muromtseva and other fellow linguists regarding the popularization of the language and raising its prestige both in the world and in Ukraine, in particular through educational practices, is becoming more and more obvious.
Опис
Ключові слова
українська мова, культура мови, соціолінгвістика, науковий доробок, Муромцева О. Г., Ukrainian language, language culture, sociolinguistics, scientific work, O. G. Muromtseva
Цитування
Варич Н. Мовно-освітній рівень конкурентноспоможності держави: ідеї, закономірності, перспективи в науковому свічаді Ольги Муромцевої / Н. Варич // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 59–62.