ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ ТА ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ВІДПОВІДНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено лексико-семантичне поле, яке є такою системою, завдяки якій здійснюється вивчення семантичних змін у мові. Лексико-семантичне поле (ЛСП) об’єднує ряд мікрополів – словесних угруповань, що співвідносяться з під-категоріями у межах загальної поняттєвої категорії. Основними складовими методики встановлення перекладної відповідності лексики англійської та української мов у галузі «методика навчання» є моделювання ЛСП для обох мов. Виділено типи пар-лексичних корелятів. Зазначено, що труднощі перекладу освітньої лексики англійської і української мов зумовлені не лише різними етапами розвитку та становлення освітньої термінології двох мов, а й ступенем її лексикографічного опрацювання у США, Великобританії та Україні. The publication examines the lexical-semantic field, which is a system through which semantic changes in language are studied. The lexical-semantic field (LSP) unites a number of microfields - verbal groups that correspond to sub-categories within the general conceptual category. The main components of the methodology of establishing translation correspondence lexicon of English and Ukrainian languages in the field of "teaching methodology" is LSP modeling for both languages. Types of pair-lexical correlates are highlighted. It is noted that the difficulties of translating the educational vocabulary of the English and Ukrainian languages are caused not only by the different stages of development and formation of the educational terminology of the two languages, but also by the degree of its lexicographic processing in the USA, Great Britain and Ukraine.
Опис
Ключові слова
лексика, семантика, англійська мова, українська мова, переклад, vocabulary, semantics, English language, Ukrainian language, translation
Цитування
Лактіна Ю. Лексико-семантичне поле «методика навчання» в англійській та українській мовах та проблема перекладацької відповідності / Ю. Лактіна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 167–170.