ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ ТОТАЛІТАРИЗМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено концепт тоталітаризм. Тоталітарний режим або тоталітаризм – це концепція управління державою, яка характеризується тотальним контролем за всіма процесами, що відбуваються в країні. Повноцінне визначення поняття тоталітарного режиму було остаточно сформовано в політичній теорії після Другої світової війни. Зазначено, що культурний концепт – це сукупність усіх смислів і понять, які виникають під час озвучення й осмислення певної мовної одиниці у свідомості людини, а також системою уявлень, образів та асоціацій, що виникають унаслідок свідомого чи несвідомого сприйняття й асоціювання. Концепт як лінгвістичне явище проявляється у вигляді сутності, що репрезентує асоціативне поле імені, хоча й не прирівнюється до нього. У ході розвідки було встановлено, які лексеми омовлюють концепт тоталітаризм, зокрема визначено ключові слова-репрезентантами та їх субконцепти. The publication explores the concept of totalitarianism. A totalitarian regime or totalitarianism is a concept of state management characterized by total control over all processes taking place in the country. A full-fledged definition of the concept of a totalitarian regime was finally formed in political theory after the Second World War. It is noted that the cultural concept is a set of all meanings and concepts that arise during the pronunciation and comprehension of a certain language unit in the human mind, as well as the system of ideas, images and associations that arise as a result of conscious or unconscious perception and association. The concept of how the linguistic phenomenon manifests itself in the form of an entity that represents the associative field of the name, although it is not equated to it. In the course of the investigation, it was established which lexemes describe the concept of totalitarianism, in particular, key words-representatives and their sub-concepts were determined.
Опис
Ключові слова
концепт, тоталітаризм, лексеми, лінгвокультурологія, concept, totalitarianism, lexemes, linguistic and cultural studies
Цитування
Шпак Ю. Загальна характеристика структури концепту тоталітаризм / Ю. Шпак, Я. Булатова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 60–63.