РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЕМПАТІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено категорію емпатії в англійській народній казці. Емпатія, як доведено дослідниками, пронизує усю людську комунікацію. Особливо багаті на вияви емпатії фольклорні й художні тексти, зокрема казки. Саме у казках, які призначені для чутливого вуха дитини, і покликані стати моделлю моральної й соціально прийнятної поведінки для дітей, прояви емпатії найбільш очевидні. Зазначено, що розвиток сюжету англійських казок багато в чому зумовлений емпатійними перевагами оповідача (наратора) й фокусом як його емпатії, так і емпатії персонажів казок. Як позитивна, так і негативна емпатія впливають на розвиток сюжету, причому ця емпатія може бути вербальною чи невербальною. The publication examines the category of empathy in English folk tale Empathy, as proven by researchers, permeates all human communication. Folkloric and artistic texts, in particular fairy tales, are especially rich in expressions of empathy. It is in fairy tales that are intended for the sensitive ear of a child and are meant to be model of moral and socially acceptable behavior for children, manifestations of empathy are most obvious. It is noted that the development of the plot of English fairy tales is largely determined by the empathic preferences of the storyteller (narrator) and the focus of both his empathy and the empathy of the characters in the fairy tales. Both positive and negative empathy affect the development of the plot, and this empathy can be verbal or non-verbal.
Опис
Ключові слова
емпатія, англійська народна казка, дискурс, empathy, English folk tale, discourse
Цитування
Невська Ю. Реалізація комунікативно-прагматичної категорії емпатії в англійській народній казці / Ю. Невська // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 47–49.