СУЧАСНІ ІНТЕРФЕРЕНТНІ ЯВИЩА НА ТЛІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В ДОПИСАХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ПЛАТФОРМ (ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано письмове мовлення україномовних користувачів під україномовним контентом в соціальних мережах. Коментарі до дописів, які стосуються інформації про війну, російський вплив та втручання, мають все більше негативної конотації. У таких коментарях часто присутня особлива, в кожному випадку різна, мовленнєва інтерференція для посилення різниці між всім українським та російським. Зазначено, що проаналізовані терміни і явища розрізняються чіткістю кордонів того чи іншого поняття та ступенем проникнення мов при їх одномоментному використанні в тексті, де перемикання кодів чітко відокремлює мови в реченні, а суржик є хаотичним вплетенням елементів на різних мовленнєвих рівнях. В той самий час термін інтерференції об’єднує всі ці прояви і може бути використаний як синонім до кожного з вище названого. Запроновано використання елементів чужої мови (російської) у реченнях української мови з ціллю протиставити ворожий російський світ з їх мовою та свій український задля певних стилістичних ефектів назвати навмисною інтерференцією. The publication analyzes the written speech of Ukrainian-speaking users under Ukrainian-language content in social networks. Comments on posts that relate to information about the war, Russian influence and interference have an increasingly negative connotation. In such comments, there is often a special, in each case different, speech interference to reinforce the difference between everything Ukrainian and Russian. It is noted that the analyzed terms and phenomena are distinguished by the clarity of the boundaries of one or another concept and the degree of penetration of languages when they are simultaneously used in the text, where the switching of codes clearly separates the languages in the sentence, and the slur is a chaotic interweaving of elements at different speech levels. At the same time, the term interference unites all these manifestations and can be used as a synonym for each of the above. The use of elements of a foreign language (Russian) in sentences of the Ukrainian language is proposed with the aim of contrasting the hostile Russian world with their language, and for the sake of certain stylistic effects, calling one's own Ukrainian an intentional interference.
Опис
Ключові слова
термінологія, інтерференція, суржик, стилістика, terminology, interference, surzhik, stylistics
Цитування
Колода Д. Сучасні інтерферентні явища на тлі російсько-української війни в дописах соціальних мереж та платформ (проблема термінології) / Д. Колода // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 29–32.