Система початкової шкільної освіти у КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто систему початкової шкільної освіти у КНР. Система початкового навчання в КНР (Китайська Народна Республіка) складається з двох етапів: початкової школи (小学 xiǎoxué) та середньої школи (初中 chūzhōng). Зазначено, що однією з особливостей початкового шкільного навчання у КНР є підхід до навчання з використанням мнемотехніки. Діти навчаються запам'ятовувати велику кількість ієрогліфів, відтворюючи їх на папері за допомогою пензлика. Також уроки містять багато практичних завдань та робіт, що спрямовані на розвиток моторики та уваги. The publication examines the system of primary school education in the People's Republic of China. The primary education system in the PRC (People's Republic of China) consists of two stages: primary school (小学 xiǎoxué) and secondary school (初中 chūzhōng). It is noted that one of the features of primary school education in the People's Republic of China is an approach to learning using mnemonics. Children learn to memorize a large number of hieroglyphs by reproducing them on paper with the help of a brush. Also, the lessons contain many practical tasks and works aimed at development of motor skills and attention.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, зміст освіти, китайська система освіти, магістерські роботи, primary education, the content of education, the Chinese education system, master's theses
Цитування
Лі Меня. Система початкової шкільної освіти у КНР / Лі Меня // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 88.