Європейська система початкової освіти (на прикладі Німеччини)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто європейську систему початкової освіти (на прикладі Німеччини). Основним завданням початкової школи в Німеччині є переведення дітей з ігрової сфери до навчальної; залучення їх до навчальної діяльності, розвинення інтелектуального та фізичного потенціалу дитини, формування необхідних знань та навичок, розвиток критичного мислення тощо. Зазначено, що головна відмінність системи початкової освіти Німеччини – це спрямованість на самостійність і дисциплінованість. The publication examines the European system of primary education (using the example of Germany). The main task of primary school in Germany is to transfer children from the playing field to the educational field; their involvement in educational activities, development of the child's intellectual and physical potential, formation of necessary knowledge and skills, development of critical thinking, etc. It is noted that the main difference of the primary education system in Germany is the focus on independence and discipline.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, зміст освіти, німецька система освіти, магістерські роботи, primary education, the content of education, the German education system, master's theses
Цитування
Бабич І. Європейська система початкової освіти (на прикладі Німеччини) / І. Бабич // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 87.