Емоційний інтелект як психолого-педагогічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто емоційний інтелект. Емоційний інтелект за визначенням дослідників – це здатність розуміти ставлення особистості, репрезентовані в емоціях і керувати емоційною сферою на основі інтелектуального аналізу й синтезу; здатність ефективно контролювати емоції та використовувати їх для покращення мислення та ін. Наведено функції емоційного інтелекту. The publication deals with emotional intelligence. Emotional intelligence, as defined by researchers, is the ability to understand the attitude of the individual, represented in emotions and managing the emotional sphere on the basis of intellectual analysis and synthesis; the ability to effectively control emotions and use them to improve thinking, etc. The functions of emotional intelligence are given.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, розвиток м’яких навичок, магістерські роботи, emotional intelligence, development of soft skills, master's theses
Цитування
Федоренко Є. Емоційний інтелект як психолого-педагогічна проблема / Є. Федоренко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 53.