Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку із застосуванням екологічних тренінгів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку із застосуванням екологічних тренінгів. Екологічний тренінг – це комплексна форма екологічного виховання, спрямована на корекцію екологічної свідомості особистості. Вона активізує потреби учнів в емоційно позитивному сприйнятті природних об’єктів, розвиває розуміння цілісності природного світу та допомагає подолати прагматичний підхід до об’єктів природи. Зазначено, що головною метою тренінгів є виховання у учня «екології душі» як найважливішої умови етичного відношення до природи. The publication deals with environmental education of primary school students using environmental training. Environmental training is a complex form of environmental training education aimed at correcting the environmental consciousness of the individual. It activates the needs of students in an emotionally positive perception of natural objects, develops an understanding of the integrity of the natural world and helps to overcome a pragmatic approach to natural objects. It is noted that the main goal of the trainings is to educate the student in the "ecology of the soul" as the most important condition for an ethical relationship to nature.
Опис
Ключові слова
екологічне виховання, екологічні тренінги, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, environmental education, environmental trainings, students of primary school age, master's theses
Цитування
Мулюкова Ю. Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку із застосуванням екологічних тренінгів / Ю. Мулюкова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 19.