ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯ «РЕФРАКТОМЕТР» ЗАСТОСУНКУ COLORKIT ПРИ РОЗРОБЦІ STEM-ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено застосовання застосунку ColorKit при розробці комп’ютерних рефрактометрів у шкільних умовах. Показано, що розробка STEM-освітніх проєктів по розробці рефрактометрів дозволяє одночасно поглибити знання із багатьох предметів, розвинути творчі навики та збільшити рівень зацікавленості природничими науками. Проаналізовано ряд конструктивних особливостей рефрактометрів, які були створені на основі цього програмного засобу. Рефрактометрія – метод аналізу, що ґрунтується на явищі заломлення світла при проходженні з одного середовища в інше. Цей метод фізико-хімічних вимірювань застосовується для ідентифікації сполук, кількісного й структурного аналізу речовин, визначення фізико-хімічних параметрів реагентів та ін. The publication examines the use of the ColorKit application in the development of computer refractometers in school settings. It is shown that the development of STEM educational projects by the development of refractometers allows you to simultaneously deepen knowledge of many subjects, develop creative skills and increase the level of interest in natural sciences. A number of design features of refractometers that were created on the basis of this software were analyzed. Refractometry is a method of analysis based on the phenomenon of light refraction when passing from one medium to another. This method of physical and chemical measurements is used for identification of compounds, quantitative and structural analysis of substances, determination of physical and chemical parameters of reagents, etc.
Опис
Ключові слова
застосунок ColorKit, комп’ютерний рефрактометр, STEM-освіта, ColorKit app, computer refractometer, STEM education
Цитування
Романько А. В. Використання модуля "рефрактометр" застосунку ColorKit при розробці STEM-освітніх проєктів / А. В. Романько, О. Ф. Винник // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 434–438.