ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Соціальна компетентність є важливим чинником розвитку дітей, і визначається як здатність особистості розуміти та приймати соціальні норми та правила, а також успішно виконувати соціальні ролі, які вимагаються в різних суспільних ситуаціях. Наведено компоненти, з яких складаються соціальні компетенції. На основі аналізу педагогічних джерел виділено три основні напрями роботи щодо формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Зазначено, що виховання дитини з інтелектуальними порушеннями має передбачати ряд пов'язаних між собою цілеспрямованих впливів, які сприятимуть засвоєнню дитиною життєвого досвіду, адаптації до різних умов життя, формуватимуть в неї соціальні бажані навички, що нададуть їй можливість інтегруватися в соціум і стати рівноправним членом суспільства. The publication examines the formation of social competence of preschool children with intellectual disabilities. Social competence is an important factor in children's development and is defined as an individual's ability to understand and accept social norms and rules, as well as to successfully perform social roles required in various social situations. The components that make up social competences are given. On the basis of the analysis of pedagogical sources, three main directions of work on the formation of social competence in preschool children with intellectual development disorders have been identified. It is noted that the upbringing of a child with intellectual disabilities should include a number of interrelated and purposeful influences that will contribute to the child's assimilation of life experience, adaptation to various living conditions, form desirable social skills in him, which will give him the opportunity to integrate into society and become an equal member society.
Опис
Ключові слова
соціальна компетентність, інтелектуальні порушення, корекційна робота, діти дошкільного віку, social competence, intellectual disabilities,, corrective work, preschool children
Цитування
Тищенко Т. Г. Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями як психолого-педагогічна проблема / Т. Г. Тищенко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 324–326.