ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛІЗАЦІЇ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено процес формування навичок соціалізації у дітей з інтелектуальними порушеннями. В дослідженні прийняло участь 9 дітей дошкільного віку з легким ступенем інтелектуального порушення. Експеримент було проведено на базі Павлоградської загальноосвітньої школи інтернат №1. Зазначено, що більшість дітей з інтелектуальними порушеннями мають труднощі у розпізнаванні та інтерпретації емоційних станів та поведінки персонажів у казках. Це свідчить про низький рівень успішності в цих навичках. Однак, діти демонструють позитивні спроби виконання завдань та здібність до оцінювання та ідентифікації ситуацій відповідно до ситуації. Для подальшого розвитку цих навичок, необхідно надавати дітям додаткову допомогу та підтримку в навчанні, розумінні та інтерпретації емоційних станів та поведінки персонажів у казках. The publication examines the process of forming socialization skills in children with intellectual disabilities. 9 children of preschool age with a mild degree of intellectual disability took part in the study. The experiment was conducted on the basis of Pavlograd boarding school No. 1. It is noted that most children with intellectual disabilities have difficulties in recognizing and interpreting the emotional states and behavior of characters in fairy tales. It indicates a low level of success in these skills. However, children demonstrate positive task attempts and the ability to evaluate and identify situations according to the situation. For further development of these skills, it is necessary provide children with additional help and support in learning, understanding and interpreting the emotional states and behavior of characters in fairy tales.
Опис
Ключові слова
соціалізація, діти дошкільного віку, інтелектуальні порушення, socialization, preschool children, intellectual disabilities
Цитування
Ковальова В. О. Формування навичок соціалізації у дітей з інтелектуальними порушеннями / В. О. Ковальова, А. І. Галій // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 284–286.