ГАЛИЧАНІЗМИ ЯК МАРКЕРИ МІСЦЕВОГО КОЛОРИТУ: ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано лексико-семантичні особливості галичанізмів як специфічної групи діалектної лексики, що має виразні ознаки краєзнавчого колориту, представляє етнокультурні особливості Галичини як самобутнього регіону України. Зазначено, що галичанізми як один із різновидів діалектної лексики відображають місцевий характер спілкування, прикметні ознаки якого виявляються найперше на рівні слововживання, лексико-семантичних, морфологічних особливостей, а також засвідчують унікальні краєзнавчі риси української духовної й матеріальної культури. The publication analyzes lexical and semantic features of Galicianisms as a specific group of dialect vocabulary, which has distinct signs of regional flavor, represents the ethno-cultural features of Galicia as an original region of Ukraine. It is noted that Galicianisms, as one of the varieties of dialect vocabulary, reflect the local nature of communication, the characteristic features of which are revealed first of all at the level of word usage, lexical-semantic, morphological features, and also testify to the unique regional features of Ukrainian spiritual and material culture.
Опис
Ключові слова
діалектна лексика, галичанізми, лінгвокраєзнавство, українська етнокультура, dialect vocabulary, Galicianisms, linguistic and regional studies, Ukrainian ethnoculture
Цитування
Семейко Д. С. Галичанізми як маркери місцевого колориту: лінгвокраєзнавчий аспект / Д. С. Семейко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 111–117.