STEM-ОСВІТА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено STEM-освіту – це педагогічний процес, спрямований на формування і розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці. Зазначено, що STEM-освіта підготовлює учнів до майбутнього, допомагає розвивати компетенції, які є необхідними у сучасному світі, зокрема критичне мислення, аналітичність, творчість та комунікативні здібності. Учні, які опановують STEM-освіту з її природничо-математичним напрямом, навчаються робити дослідження, шукати нові способи вирішення проблем. Це сприяє розвитку економіки та науково-технічного потенціалу України, створенню нових можливостей для інноваційного росту. The publication examines STEM education - it is a pedagogical process aimed at the formation and development of mental, cognitive and creative qualities of students, the level of which determines competitiveness in the modern labor market. It is noted that STEM education prepares students for the future, helps to develop competencies that are necessary in today's world, including critical thinking, analytical, creativity and communication skills. Students who master STEM education with its natural and mathematical direction learn to conduct research and find new ways to solve problems. It promotes development economy and scientific and technical potential of Ukraine, creation of new opportunities for innovative growth.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, початкова школа, освітній процес, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, STEM education, primary school, educational process, children of primary school age, student works
Цитування
Носик Ю. STEM-освіта: особливості та перспективи / Ю. Носик // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 58.