Методичні рекомендації до практичних занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Українська літературна мова в діахронії»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з дисципліни «Українська літературна мова в діахронії» містять тематичний план навчальної дисципліни, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та пояснення до їх виконання, завдання для самоперевірки, орієнтовний перелік питань для семестрового контролю та списки рекомендованої літератури до кожної теми. Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Українська літературна мова в діахронії» та вимог професійної підготовки фахівця другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 035.01 Філологія (Українська мова і література). The methodological recommendations for the discipline "Ukrainian Literary Language in Diachrony" contain a thematic plan of the discipline, plans of practical classes, tasks for independent work and explanations for their implementation, tasks for self-checking, an indicative list of questions for semester control and lists of recommended literature for each topic. The methodological recommendations are developed in accordance with the curriculum of the discipline "Ukrainian Literary Language in Diachrony" and the requirements of professional training of a specialist of the second (master's) level of higher education in the speciality 035.01 Philology (Ukrainian Language and Literature).
Опис
Ключові слова
українська літературна мова, діахронія, методичні рекомендації, самостійна робота, семестровий контроль, рекомендована література, Ukrainian literary language, diachrony, methodological recommendations, independent work, semester control, recommended reading
Цитування
Халіман О. В. Методичні рекомендації до практичних занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Українська літературна мова в діахронії» [Електронне видання] / О. В. Халіман ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 72 с.