ШЛЯХИ ВПЛИВУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА СТИЛЬ ВИХОВАННЯ В РОДИНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
Стаття присвячена одній з актуальних проблем взаємодії школи і родини – реалізації впливу закладів загальної середньої освіти на стиль виховання в сім’ї. Зокрема, визначено і розкрито шляхи означеного впливу, які пов’язані з підготовкою майбутніх учителів до співпраці з родиною; просвітництвом педагогів закладів загальної середньої освіти серед батьків; проведенням для старшокласників виховних заходів, спрямованих на усвідомлення учнями цінності демократичної родини, психологічно комфортної для усіх її членів; співробітництвом закладів загальної середньої освіти з організаціями, які здійснюють соціально-педагогічний патронат. При висвітленні першого зі шляхів основну увагу зосереджено на проблемі формування мотивації студентів до взаємодії з сім’єю в процесі майбутньої професійної діяльності, на основі вивчення навчальних програм Волинського національного університету імені Лесі Українки, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та інших закладів вищої освіти України визначено обсяг підготовки майбутніх учителів до співпраці з родиною. Обґрунтовуючи доцільність просвітницької діяльності учителів школи серед батьків, розглянуто досвід В. Сухомлинського, потенціал педагогіки партнерства, основні організаційні форми роботи з родиною. Розкриваючи виховну роботу зі старшокласниками, орієнтовану на усвідомлення учнями цінності демократичної родини, акцентовано на значенні для учнів інституту шлюбу, сім’ї та батьківства, моральних засад виховання в родині, проаналізовано ефективність застосування різноманітних форм виховної роботи. При висвітленні співробітництва закладів загальної середньої освіти з організаціями, які здійснюють соціально-педагогічний патронат, представлено його суть та функції. У статті також запропоновано авторське визначення стилю сімейного виховання, представлено найбільш змістовну та обґрунтовану класифікацію означених стилів. The article is devoted to one of the topical issues of interaction between school and family - the influence of institutions of general secondary education on the style of upbringing in the family. The authors identify and reveal the ways of this influence, which are related to the training of future teachers to cooperate with families; education of teachers of general secondary education institutions among parents; conducting educational activities for high school students aimed at making them aware of the value of a democratic family, psychologically comfortable for all its members; cooperation of general secondary education institutions with organisations providing social and pedagogical patronage. Covering the first of the ways, the main attention is focused on the problem of forming students' motivation to interact with the family in the process of future professional activity. Based on the study of the curricula of Lesya Ukrainka Volyn National University, Zhytomyr Ivan Franko State University, Izmail State University of Humanities, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, the scope of future teachers training to work with families was determined. The article substantiates the expediency of schoolteachers' educational activities among parents, and considers the experience of V. Sukhomlynskyi, the potential of partnership pedagogy, and the main organisational forms of work with families. Describing the educational work with high school students, focused on students' awareness of the value of a democratic family, the authors emphasise the importance of the institution of marriage, family and parenthood for students, the moral foundations of family upbringing, and analyses the effectiveness of various forms of educational work. The article describes the cooperation of general secondary education institutions with organisations providing social and pedagogical patronage, and presents its essence and functions. The article also offers the authors’ own definition of family upbringing style, presents the most meaningful and reasonable classification of these styles.
Опис
Ключові слова
батьки, заклад загальної середньої освіти, підготовка майбутніх учителів, родина, стиль сімейного виховання, учень, учитель, parents, general secondary education institution, training of future teachers, family, family upbringing style, student, teacher
Цитування
Твердохліб Т. С. Шляхи впливу закладів загальної середньої освіти на стиль виховання в родині / Т. С. Твердохліб, А. В. Мажуга // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 58, Т. 2. – С. 169–173.