Determining the Level of Learner Autonomy of Pre-Service English Teachers

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
The article discusses the importance of promoting learner autonomy and life-long learning in the modern education system. In Ukraine, there is a significant challenge in implementing learner autonomy at all levels of education, as students are required to comprehend the relevance, application, and potential outcomes of knowledge rather than just acquiring it. Monitoring tools are becoming essential in assessing educational outcomes and adapting to current educational requirements. Constructing a factor-criterion model of pre-service English teachers, the article identifies factors affecting learner autonomy, such as assessing the initial level of knowledge, skills, and abilities of students and evaluating their readiness to take responsibility for their learning. The article explains that students at the zero level of learner autonomy lack a sufficient understanding of the concept and have little ability to plan their educational activities. Students at the first level have a general understanding of the concept and apply it to some extent when planning, organizing, and controlling their own learning. Students at the second level have a deep understanding of the concept, consistently apply the principles of learner autonomy, and possess strong skills in goal-setting, planning, self-control, and self-assessment. They are also able to allocate their resources efficiently, exhibit high levels of sociability and academic success, and actively take responsibility for their own training. The article concludes that promoting learner autonomy and providing adequate monitoring tools can help students develop not only subject knowledge but also professional skills relevant to their future careers. У статті обговорюється важливість формування навчальної автономії студентів та впровадження принципів навчання протягом життя в сучасній системі освіти. В Україні існує значна проблема щодо впровадження принципів навчальної автономії на всіх рівнях освіти, оскільки від учнів та студентів вимагається усвідомлення актуальності, застосування та потенційних результатів знань, а не просто їх отримання. Інструменти моніторингу стають важливими для оцінювання результатів навчання та адаптації до поточних освітніх вимог. Побудувавши факторно-критеріальну модель формування навчальної автономії майбутніх вчителів, у статті визначено фактори, що впливають на автономію студента, такі як оцінка початкового рівня знань, умінь і навичок учнів та оцінка їх готовності брати на себе відповідальність за своє навчання. У статті пояснюється, що студенти на нульовому рівні навчальної автономії не мають достатнього розуміння концепції та мають слабку здатність планувати свою освітню діяльність. Студенти з першим рівнем автономії мають загальне розуміння концепції та певною мірою застосовують її під час планування, організації та контролю власного навчання. Студенти, які досягли другого рівня мають глибоке розуміння концепції навчальної автономії, послідовно застосовують її принципи та володіють навичками постановки цілей, планування, самоконтролю та самооцінки. Вони також вміють ефективно розподіляти свої ресурси, демонструють високий рівень комунікабельності та успішності в навчанні та активно беруть на себе відповідальність за власне навчання. У статті робиться висновок, що сприяння формуванню навчальної автономії та надання належних інструментів моніторингу може допомогти студентам розвинути не лише предметні знання, але й професійні навички, необхідні для їхньої майбутньої кар’єри.
Опис
Ключові слова
learner autonomy, reflection, pre-service teachers, levels of learner autonomy, qualimetrics, навчальна автономія, рефлексія, майбутні вчителі, рівні навчальної автономії, кваліметрія
Цитування
Chekhratova O. Determining the Level of Learner Autonomy of Pre-Service English Teachers / O. Chekhratova // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2023. – № 1 (355). – C. 62–69.