B. Malamud And the Search For Identity in the Context of American Modernism

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет, Гельветика
Анотація
Writers of Jewish origin made a particularly significant contribution to the literature of the United States, especially in the 20th century. During that period, within the framework of world literature, English-language Jewish literature was developed, which is characterized, on the one hand, by common language, and on the other by the national affiliation of the authors, as well as the commonality of themes, problems, motifs, and images. In English-language Jewish literature, which is linked with the Jewish tradition, the themes, motifs and images characteristic of the entire world literature, receives a specific content. The novel work of Bernard Malamud is an integral part of English-language Jewish literature, which manifests itself in the commonality of issues, the appeal to myth, and references to the work of Jewish authors writing in English. The article analyzes peculiar ways of search for identity in English-language Jewish literature; highlights the problem of self-determination as the central theme of the works of Bernard Malamud in his literary tradition. B. Malamud's "Jewish" novels are characterized by a unity of themes, problems, and motifs and images, which are actualized in different ways: in "The Assistant", the motif of suffering comes to the fore, in "The Fixer", the theme of freedom becomes central, in "The Tenants", the main problem is the Other, the theme of art, and in the novel "God's Grace" – the problem of responsibility, the motive of alienation is connected with the theme of anti-Semitism, which is present in all "Jewish novels" by Bernard Malamud. In the twentieth century, social problems represented one of the greatest challenges facing humanity. The absence of a family, divorces, violence and much more – everything is present in the work of B. Malamud, but his works also describe love as a way of rebirth and suffering as a way of purification. His novels and short stories often present cooperation, assistance from implacable enemies and just opposites as the only way to survive and succeed. Письменники єврейського походження зробили значний внесок у літературу Сполучених Штатів, особливо у 20-му столітті. У цей період у рамках світової літератури розвивається англомовна єврейська література, яка характеризується, з одного боку, спільною англійською мовою, а з іншого – національною приналежністю авторів, а також спільністю тем, проблем, мотивів та образів. Романна творчість Бернарда Маламуда є невід’ємною частиною англомовної єврейської літератури, що проявляється в спільності проблематики, зверненні до міфу, посиланнях на творчість єврейських авторів, які створювали англомовні тексти. У статті розглянуті своєрідні шляхи пошуку ідентичності в англомовній єврейській літературі; висвітлюється проблема самовизначення як центральна тема творів Б. Маламуда в його літературній традиції. Для «єврейських» романів Б. Маламуда характерна єдність тем, проблем, мотивів і образів, які актуалізуються по-різному: у «Помічнику» на перший план висувається мотив страждання, у «Майстрі», центральною стає тема свободи, в «Орендарях» головною є проблема Іншого, тема мистецтва, а в романі «Божа ласка» – проблема відповідальності, мотив відчуження пов’язується з темою антисемітизму, який присутній у всіх «єврейських романах» Б. Маламуда. У двадцятому столітті соціальні проблеми були одним із найбільших викликів, що стояли перед людством. Відсутність сім'ї, розлучення, насильство і багато іншого – все присутнє у творчості Б. Маламуда, але в його роботах також описується любов як спосіб відродження і страждання як спосіб очищення. Його романи та оповідання часто представляють співпрацю, допомогу непримиренних ворогів і просто протилежностей як єдиний спосіб вижити та досягти успіху.
Опис
Ключові слова
postmodernism, national identity, ethnic awareness, self-determination, Jewish novels, Jewish English-speaking literature, artistic dominant, постмодернізм, національна ідентичність, етнічна свідомість, самовизначення, єврейські романи, єврейська англомовна література, художня домінанта.
Цитування
Viediernikova T. V. B. Malamud And the Search For Identity in the Context of American Modernism / T. V. Viediernikova // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т ; [редкол.: М. В. Мамич (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2023. – № 59, т. 1. – С. 150–154.