ТРУДНОЩІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано переклад художнього твору, де перекладач має справу з двома «асиметричними» національними картинами світу, які потрібно привести у певний баланс таким чином, щоб ті сенси та інтенції, які вкладає автор у твір, були зрозумілими іншомовному читачеві. Знайти нові підходи до розв’язання актуальних проблем перекладознавства у межах антропоцентричної парадигми може допомогти лінгвокультурологія – галузь лінгвістичного знання, що досліджує одиниці мови в єдності їхнього мовного й культурного змісту. The publication analyses the translation of a work of fiction, where the translator deals with two "asymmetric" national worldviews that need to be brought into a certain balance so that the meanings and intentions that the author puts into the work are understandable to a foreign-language reader. Linguistic and cultural studies, a branch of linguistic knowledge that studies language units in the unity of their linguistic and cultural content, can help to find new approaches to solving current problems of translation studies within the anthropocentric paradigm.
Опис
Ключові слова
переклад, лінгвокультурологія, національно-мовна картина світу, translation, linguistic and cultural studies, national and linguistic worldview
Цитування
Карпенко О. П. Труднощі художнього перекладу: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі турецької національно-мовної картини світу) / О. П. Карпенко, І. А. Скразловська // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 90–93.