АГРАМАТИЗАЦІЯ СИНОНІМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЯК ВИЯВ ДИСКУРСИВНОЇ СВОБОДИ АВТОРА (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Складні синонімічні знаки утворюються в системі (мові) в результаті діяльності психомеханізмів і являють собою трансформації первинних синтагм і речень. Вони актуалізуються як лінгводискурсивні знаки у вигляді синонімічних структур, які можуть бути скорочені, розширені та кількісно рівнокомпонентними граматикалізованими (конвенційними в мові та дискурсі) та типові (конвенційні в дискурсі та неконвенційні в мові) і нетипові (неконвенційні в мові та дискурсі) граматикалізовані ко(н)текстуально релевантні преференційні варіанти, створені з метою полегшити або ускладнити інтерпретації інформації та виявлення комунікативної інтенції автора реципієнтом. Типова та нетипова аграматизація є однією з характеристик авторського ідіостилю ідіостилю автора, який у процесі актуалізації синонімічних структур демонструє мінімальний ступінь (типові граматикалізовані преференційні варіанти), середній ступінь (нетипові синонімічні структури з частковою аграматизацією) та максимальний ступінь (нетипові синонімічні структури з повною аграматизацією) "дискурсивної свободи" з використанням комунікативних стратегій, що полягають в елімінації структурно та / або семантично надлишкових елементів у внутрішньо- та / або та/або міжфразовому ко(н)тексті або в експресивній акцентуації деяких референтів. Complex synonymic signs are formed in the system (language) as a result of the activity of psychomechanisms and represent themselves the transforms of primary syntagms and propositions. They are actualized as lingua-discursive signs in the form of synonymic structures that can be reduced, extended and quantitatively equacomponential grammaticalized (conventional in language and in discourse) and typical (conventional in discourse and non-conventional in language) and atypical (non-conventional in language and in discourse) agrammaticalized co(n)textually pertinent preferential options produced with the aim to facilitate or to complexify the interpretation of the information and the revealing of the author’s communicative intention by the recipient. The typical and atypical agrammatization is one of the characteristics of the author’s idiostyle who, in the process of the actualization of synonymic structures, demonstrates the minimal degree (typical agrammaticalized preferential options), the medium degree (atypical synonymic structures with partial agrammatization) and the maximal degree (atypical synonymic structures with complete agrammatization) of “discursive freedom” using the communicative strategies сonsisting in the elimination of structurally and / or semantically redundant elements in the intra- and / or interphrastic co(n)text or in the expressive accentuation of some referents.
Опис
Ключові слова
авторський ідіостиль, ко(н)текст, ко(н)текстова релевантність, дискурсивна свобода, преференційний варіант, синонімічна конструкція, типова та нетипова синтаксична аграматизація, author’s idiostyle, co(n)text, co(n)textual pertinence, discursive freedom, preferential option, synonymic construction, typical and atypical syntactic agrammatization
Цитування
Лепетюха А. В. Аграматизація синонімічних конструкцій як вияв дискурсивної свободи автора (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 124–128.