Digital services in scientific research

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації містять опис вибіркової навчальної дисципліни «Цифрові сервіси в наукових дослідженнях», зміст завдань до самостійної, навчальної і науково-дослідної роботи здобувачів та її критерії оцінювання. У методичних рекомендаціях подано корисні джерела, посилання на інформаційні ресурси, зокрема на бібліотеки та інші наукові ресурси, глосарій. The methodological recommendations contain a description of the selective educational discipline "Digital services in scientific research", the content of tasks for independent, educational and research work of applicants and its evaluation criteria. The methodological recommendations provide useful sources, links to information resources, in particular to libraries and other scientific resources, and a glossary.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, наукові дослідження, цифрові сервіси, methodological recommendations, scientific research, digital services
Цитування
Sobchenko T. Digital services in scientific research : methodical recommendations for applicants (foreign citizens) of the third (educational and scientific) level of higher education to the organization independent educational and research work, field of knowledge 01 – Education/Pedagogy, specialty 011 – Educational, pedagogical sciences, specialty 015 – Professional education / Т. Sobchenko, Ya. Vlasenko ; Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda. – Kharkiv : КNPU, 2023. – 33 р.