ЗМІСТ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор зазначає, що діяльність ЄСПЛ демонструє відмінності роботи в установах виконання покарання та роботи, яку здійснюють звичайні працівники, щодо багатьох аспектів. Це є головною метою реадаптації та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі як безпосередньо для нормального життя в пенітенціарних закладах, так і після відбуття покарання. Автор констатує, що здійснення суспільно корисної праці в установах виконання покарань не обмежує право на працю ув’язнених та не визначає її як примусову чи обов’язкову. На переконання автора, здійснення суспільно корисної праці повинно відбуватись не свавільно, а з огляду на стан здоров’я засудженого до позбавлення волі, його статі, професійних навичок та здібностей, робота не повинна наносити шкоду здоров’ю засудженого, має оплачуватись та здійснюватись із дотриманням інших вимог трудового законодавства. На думку автора, зміст права на працю засуджених до позбавлення волі є дуальним: по-перше, він містить можливість вибору роботи та типу діяльності за трудовим договором, по-друге, передбачає здійснення суспільно корисної праці з усіченим вольовим аспектом, але й із дотриманням всіх інших трудових прав та гарантій. The author points out that in its practice the ECtHR notes that work in penitentiary institutions differs from the work performed by ordinary workers in many aspects. Its main goal is the readaptation and resocialization of those sentenced to deprivation of liberty, both directly for a normal life in penitentiary institutions, and after serving the sentence. The author states that the implementation of socially useful labor in penitentiary institutions does not restrict the right to work of prisoners and does not constitute forced or compulsory labor. According to the author, the implementation of socially useful labor should not take place arbitrarily, but taking into account the state of health of the convict sentenced to deprivation of liberty, his gender, professional skills and abilities, should not harm the health of the convict, should be paid and performed in compliance with other requirements of labor legislation. The author points out that the content of the right to work of those sentenced to deprivation of liberty is of a dual nature. Firstly, it includes the possibility of choosing a job and the nature of the activity under an employment contract, and secondly, it involves the implementation of socially useful labor with a truncated volitional aspect, but also with the observance of all other labor rights and guarantees.
Опис
Ключові слова
право на працю, засуджені до позбавлення волі, примусова праця, суспільно корисна праця, трудові права, the right to work, those sentenced to deprivation of liberty, forced labor, socially useful labor, labor rights
Цитування
Ревякін М. О. Зміст права на працю засуджених до позбавлення волі у контексті практики Європейського суду з прав людини / М. О. Ревякін // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 35. – С. 107–113.