Порівняльна характеристика поглядів китайських та українських учених щодо визначення суті, структури та змісту музичної культури особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено, що в сучасному суспільстві значно підвищується роль музичної культури, сприяючи збагаченню внутрішнього духовного світу особистості, становленню її гуманних цінностей, розвитку вмінь сприймати й розуміти найтонші нюанси емоцій та почуттів. Тому проблема формування музичної культури особистості знаходиться в центрі уваги багатьох українських (О. Буров, Г. Падалка, О. Рудницька, Н. Чепіга) та китайських (Гао Цонжен, Дін Юнь, Лі Мін, Сюй Цзянь) науковців. Однак визначено, що не було проведено ґрунтовного порівняльного аналізу представлених у китайській та українській науковій думці авторських позицій щодо тлумачення феномену музичної культури особистості. Мета статті – на основі опрацювання наукових джерел представити порівняльну характеристику поглядів китайських та українських учених щодо визначення суті, структури та змісту музичної культури особистості, визначити авторську позицію з цього питання. У дослідженні використовувалися такі методи дослідження: порівняльний аналіз китайських та українських наукових джерел з порушеної проблеми, узагальнення результатів наукових пошуків провідних науковців КНР та України. У процесі наукового пошуку визначено, що українські вчені, як правило, під музичною культурою розуміють інтегровану характеристику індивіда, що комплексно об’єднує в собі сукупність музичних знань, смаків, почуттів, відповідних умінь та навичок, забезпечуючи високий рівень його обізнаності й вихованості в царині музики. У китайській науковій думці стверджується, що музична культура – це «чуття музики» людини, що забезпечує інтеграцію «серця і музики», виховує любов до людей, природи та взагалі до навколишнього світу, збагачує емоційний досвід, стимулює власний духовний розвиток особистості. Як з’ясовано, погляди китайських та українських учених принципово не суперечать між собою. З урахуванням різних точок зору науковців визначено, що музична культура – це цілісне особистісне утворення людини, яке інтегрує в собі сукупність музичних знань, умінь, навичок, смаків, емоційно-ціннісних ставлень до різних видів музичного мистецтва та забезпечує її здатність розуміти музику, розвиток емоційної сфери, формування моральної й національної свідомості. The article proves that the role of musical culture in the modern society significantly increases, contributing to the enrichment of the inner spiritual world of an individual, the formation of their humane values, the development of skills to perceive and understand the most subtle nuances of emotions and feelings. Therefore, the problem of forming a musical culture of an individual is in the center of attention of many Ukrainian (O. Burov, G. Padalka, O. Rudnytska, N. Chepiga) and Chinese (Gao Zongjeng, Ding Yun, Lee Min, Xu Jian) scientists. However, it is determined that there was not carried out a thorough comparative analysis of the authors’ positions presented in Chinese and Ukrainian scientific thought on the interpretation of the phenomenon of an individual’s musical culture. The purpose of the article is to present a comparative description of the views of Chinese and Ukrainian scientists on determining the essence, structure, and content of the musical culture of an individual based on the study of scientific sources, and to determine the author’s position on the issue. The study used the following research methods: comparative analysis of Chinese and Ukrainian scientific sources on the problem raised, generalization of the results of scientific searches of leading scientists of both the People’s Republic of China and Ukraine. In the process of scientific search, it is determined that Ukrainian scientists, as a rule, understand musical culture as an integrated characteristic of an individual which comprehensively combines a set of musical knowledge, tastes, feelings, corresponding skills, and abilities, ensuring a high level of their awareness and upbringing in the field of music. In the Chinese scientific thought, it is argued that musical culture is a person’s “sense of music” which ensures the integration of “heart and music”, fosters love for people, nature, and the world around us in general, enriches emotional experience, and stimulates one’s own spiritual development. As it turned out, the views of Chinese and Ukrainian scientists do not fundamentally contradict each other. Taking into account scientists’ various points of view, it is determined that musical culture is an integral personal education of a human which integrates a set of musical knowledge, skills, tastes, emotional and value attitudes to various types of musical art and ensures their ability to understand music, the development of emotional sphere, formation of moral and national consciousness.
Опис
Ключові слова
порівняльна характеристика, Україна, КНР, особистість, музична культура, структура, зміст, China, comparative characteristics, content, musical culture, personality, structure, Ukraine
Цитування
Ван Янь. Порівняльна характеристика поглядів китайських та українських учених щодо визначення суті, структури та змісту музичної культури особистості / Ван Янь, Н. О. Ткачова // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 34–41.