ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА КИТАЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі уточнено основні поняття з теми дослідження, а саме: «культура» та «етнокультура». Визначено загальне поняття «етнокультура» - це сукупність традиційних цінностей, відносин і поведінкових особливостей, втілених в матеріальній, духовній, соціальній життєдіяльності етносу, що склалися в минулому, і розвиваються в історичній соціодинаміці і постійно збагачуються етнічною специфікою культури в різних формах. Схарактеризовано деякі танці культу даосизму та буддизму. Розглянуто зміст кількох святкових танців Китаю. Описано класичні напрями китайського танцювального жанру: танець з віялом, танець з мечем та танець з рукавами. The qualification work clarifies the basic concepts of the research topic, namely: "culture" and "ethnoculture". The general concept of "ethnoculture" is defined as a set of traditional values, attitudes and behavioural characteristics embodied in the material, spiritual, social life of an ethnic group, which have developed in the past and are developing in historical sociodynamics and are constantly enriched by the ethnic specificity of culture in various forms. Some dances of Taoist and Buddhist worship are described. The content of several festive dances of China is considered. The classical directions of the Chinese dance genre are described: the dance with a fan, the dance with a sword dance and the dance with sleeves.
Опис
Ключові слова
етнокультура, хореографія, китайська культура, обрядові танці, ethnic culture, choreography, Chinese culture, ceremonial dances
Цитування
Вей Вея. Особливості етнокультурного розвитку хореографічного мистецтва Китаю : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / Вей Вея ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2023. – 33 с. : іл. + дод.
Колекції