ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА КИТАЮ

dc.contributor.authorВей, Вея
dc.date.accessioned2023-05-03T10:55:10Z
dc.date.available2023-05-03T10:55:10Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі уточнено основні поняття з теми дослідження, а саме: «культура» та «етнокультура». Визначено загальне поняття «етнокультура» - це сукупність традиційних цінностей, відносин і поведінкових особливостей, втілених в матеріальній, духовній, соціальній життєдіяльності етносу, що склалися в минулому, і розвиваються в історичній соціодинаміці і постійно збагачуються етнічною специфікою культури в різних формах. Схарактеризовано деякі танці культу даосизму та буддизму. Розглянуто зміст кількох святкових танців Китаю. Описано класичні напрями китайського танцювального жанру: танець з віялом, танець з мечем та танець з рукавами. The qualification work clarifies the basic concepts of the research topic, namely: "culture" and "ethnoculture". The general concept of "ethnoculture" is defined as a set of traditional values, attitudes and behavioural characteristics embodied in the material, spiritual, social life of an ethnic group, which have developed in the past and are developing in historical sociodynamics and are constantly enriched by the ethnic specificity of culture in various forms. Some dances of Taoist and Buddhist worship are described. The content of several festive dances of China is considered. The classical directions of the Chinese dance genre are described: the dance with a fan, the dance with a sword dance and the dance with sleeves.
dc.identifier.citationВей Вея. Особливості етнокультурного розвитку хореографічного мистецтва Китаю : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / Вей Вея ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2023. – 33 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11085
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectетнокультура
dc.subjectхореографія
dc.subjectкитайська культура
dc.subjectобрядові танці
dc.subjectethnic culture
dc.subjectchoreography
dc.subjectChinese culture
dc.subjectceremonial dances
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА КИТАЮ
dc.title.alternativeFEATURES OF ETHNO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE CHOREOGRAPHIC ART OF CHINA
dc.typeOther
Файли
Колекції