Роль заочної педагогічної освіти у підготовці вчительських кадрів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено аналіз ролі заочної форми навчання у підготовці вчительських кадрів. Встановлено, що в основі проектування змісту та організаційних форм вищої заочної освіти повинні лежати такі принципи, як гнучкість, взаємодія викладача та здобувача як рівних партнерів, незалежність від процедури просування по службі, різноманітність, відкритість, вертикальна та горизонтальна інтеграція, участь у соціальних змінах, відсутність елітарності, забезпечення професіоналізму. The article analyzes the role of correspondence education in the training of teaching staff. It was established that the design of the content and organizational forms of higher correspondence education should be based on such principles as flexibility, interaction of the teacher and student as equal partners, independence from the promotion procedure, diversity, openness, vertical and horizontal integration, participation in social changes, lack of elitism, ensuring professionalism.
Опис
Ключові слова
вчительські кадри, заклад освіти, здобувач, організація навчального процесу, педагогічна освіта, підготовка вчителів, teaching staff, educational institution, acquirer, organization of the educational process, pedagogical education, teacher training
Цитування
Рибальченко Н. П. Роль заочної педагогічної освіти у підготовці вчительських кадрів / Н. П. Рибальченко // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 207–213.