Відділ практик

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 2 з 2
 • Документ
  Роль заочної педагогічної освіти у підготовці вчительських кадрів
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-29) Рибальченко, Н. П.
  У статті здійснено аналіз ролі заочної форми навчання у підготовці вчительських кадрів. Встановлено, що в основі проектування змісту та організаційних форм вищої заочної освіти повинні лежати такі принципи, як гнучкість, взаємодія викладача та здобувача як рівних партнерів, незалежність від процедури просування по службі, різноманітність, відкритість, вертикальна та горизонтальна інтеграція, участь у соціальних змінах, відсутність елітарності, забезпечення професіоналізму. The article analyzes the role of correspondence education in the training of teaching staff. It was established that the design of the content and organizational forms of higher correspondence education should be based on such principles as flexibility, interaction of the teacher and student as equal partners, independence from the promotion procedure, diversity, openness, vertical and horizontal integration, participation in social changes, lack of elitism, ensuring professionalism.
 • Документ
  Формування професійної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі проходження педагогічної практики
  (ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат, 2017-04-11) Кабанська, А. А.; Остапенко, Л. П.
  У тезах актуалізовано проблему формування компетентного фахівця у процесі проходження педагогічних практик. Педагогічну практику студентів авторами розглянуто як засіб професійної підготовки та оволодіння професійною діяльністю. В тезисах актуализирована проблема формирования компетентного специалиста в процессе прохождения педагогических практик. Педагогическую практику студентов авторами рассмотрены как средство с профессиональной подготовки и овладения профессиональной деятельностью. The thesis addresses the problem of forming a competent specialist in the process of passing pedagogical practices. Рedagogical practice students are considered by the authors as a means of professional training and mastery of professional activity.