Формування професійної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі проходження педагогічної практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах актуалізовано проблему формування компетентного фахівця у процесі проходження педагогічних практик. Педагогічну практику студентів авторами розглянуто як засіб професійної підготовки та оволодіння професійною діяльністю. В тезисах актуализирована проблема формирования компетентного специалиста в процессе прохождения педагогических практик. Педагогическую практику студентов авторами рассмотрены как средство с профессиональной подготовки и овладения профессиональной деятельностью. The thesis addresses the problem of forming a competent specialist in the process of passing pedagogical practices. Рedagogical practice students are considered by the authors as a means of professional training and mastery of professional activity.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, педагогічна практика, професійна компетентність, кваліфікований фахівець, профессиональная подготовка, педагогическая практика, профессиональная компетентность, квалифицированный специалист, professional training, pedagogical practice, professional competence, qualified specialist
Цитування
Кабанська А. А. Формування професійної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі проходження педагогічної практики / А. А. Кабанська, Л. П. Остапенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 114–117.