Бібліографічні покажчики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 43
 • Документ
  ГРИНЬОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА, доктор педагогічних наук, професор (до 75-річчя від дня народження)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Гриньової Валентини Миколаївни, доктора педагогічних наук, професора кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 47 років науково-педагогічної діяльності (1977–2024 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями освіти, професійної освіти та педагогіки. The bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Valentyna Hrynova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Primary and Vocational Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication collects and systematises information about the scientific achievements of the scientist over 47 years of scientific and pedagogical activity (1977-2024) - dissertations, books, monographs, textbooks, manuals, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials. The index is addressed to researchers, teachers, postgraduates, students and all those interested in education, vocational education and pedagogy.
 • Документ
  ДОРОШЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, ПРОФЕСОР, ДОКТОР ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК (до 100-річчя від дня народження)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Дорошенка Сергія Івановича, доктора філологічних наук, професора, учасника Великої Вітчизняної війни, ветерана праці Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченого-мовознавця, розкрито сутність розробленої ним наукової концепції в царині синтаксису впродовж 66 років науково-педагогічної діяльності, визначено роль ученого у створенні лінгвістичної школи дослідження граматичних одиниць мови, зокрема безсполучникових складних речень. Бібліографія містить перелік друкованих праць, написаних ученим упродовж його науково-педагогічної діяльності (1952–2018 рр.): дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано мовознавцям, науково-педагогічним працівникам та усім тим, хто цікавиться питаннями історії розвитку української лінгвістики. The bibliographic index is devoted to the scientific activity of Serhii Doroshenko, Doctor of Philology, Professor, participant of the Great Patriotic War, labour veteran of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication collects and systematises information about the scientific achievements of the linguist, reveals the essence of the scientific concept in the field of syntax developed by him during 66 years of scientific and pedagogical activity, and defines the role of the scientist in the creation of a linguistic school of research on grammatical units of language, in particular, non-conjunctive complex sentences. The bibliography contains a list of printed works written by the scientist during his scientific and pedagogical activity (1952-2018): dissertations, books, monographs, textbooks, manuals, articles published in scientific collections and periodicals, conference proceedings. The index is addressed to linguists, research and teaching staff, and all those interested in the history of Ukrainian linguistics.
 • Документ
  Лозова Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Лозової Валентини Іванівни, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої – дисертації, книги, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані у наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, література про вчену. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями формування пізнавальної активності, проблемного навчання, контролю навчально-пізнавальної діяльності школярів, теорії і практики організації навчання і виховання школярів і студентів. The bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Valentyna Lozova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honoured Worker of Science and Technology of Ukraine. The publication collects and systematises information about the scientific achievements of the scientist - dissertations, books, textbooks, manuals, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials, literature about the scientist. The index is addressed to research and teaching staff, teachers, postgraduate students, students and all those interested in the formation of cognitive activity, problem-based learning, control of students' educational and cognitive activity, theory and practice of organising education and upbringing of schoolchildren and students.
 • Документ
  Олексенко Олена Андріївна, кандидат філологічних наук, професор (до 75-річчя від дня народження)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Олексенко Олени Андріївни, кандидата філологічних наук, професора, професора кафедри української мови імені проф. Л. А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані у наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями, пов’язаними з дослідженням семантики слова, проблем морфології та словотвору, лінгвопоетики, термінології української мови. The bibliographic index is devoted to the scientific activity of Olena Oleksenko, Candidate of Philological Sciences, Professor, Professor of the Department of Ukrainian Language named after prof. Lysychenko Department of Ukrainian Language of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication contains collects and systematises information about the scholar's scientific achievements - dissertations, books, monographs, textbooks, manuals, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials. The index is addressed to researchers, teachers, postgraduates, students and all those interested in issues related to the study of word semantics, problems of morphology and word formation, linguistic poetics, terminology of the Ukrainian language.
 • Документ
  Попова Людмила Данилівна, кандидат педагогічних наук, професор (до 100-річчя від дня народження)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Попової Людмили Данилівни, професора, кандидата педагогічних наук, професора, учасниці Великої Вітчизняної війни, ветерана праці Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1956 по 2014 рік. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 57 років науково-педагогічної діяльності (1956–2014 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, депоновані наукові роботи. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями історії педагогічної думки в України й, зокрема, на Слобожанщині. The bio-bibliographic index is devoted to the scientific activity of Popova Ludmila Danylivna, professor, candidate of pedagogical sciences, professor, participant of the Great Patriotic War, veteran of the work of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda from 1956 to 2014. The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific output during 57 years of scientific and pedagogical activity (1956–2014) - dissertations, books, monographs, study guides, textbooks, articles printed in scientific collections and periodicals, materials conferences, deposited scientific papers. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in the history of pedagogical thought in Ukraine and, in particular, in the Slobozhan region.