Бібліографічні покажчики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 36
 • Документ
  Гончаренко Марія Степанівна, доктор біологічних наук, професор
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Дане видання присвячене історії розвитку творчого шляху керівника Харківської наукової валеологічної школи доктора біологічних наук, професора Марії Степанівни Гончаренко. This publication is devoted to the history of the development of the creative path of the head of the Kharkiv Scientific Valeological School, Doctor of Biological Sciences, Professor Maria Stepanovna Goncharenko.
 • Документ
  Лисиченко Лідія Андріївна, професор, доктор філологічних наук: до 95-річчя від дня народження
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Лисиченко Лідії Андріївни, професора, доктора філологічних наук, з 1967 по 2003 рік завідувачці кафедри української мови, з 1972 по 1980 рік декану філологічного факультету Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди (нині Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди). У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, рецензії, депоновані наукові роботи. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями української мови. The bio-bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Lidia Andriivna Lysychenko, professor, doctor of philological sciences, from 1967 to 2003 the head of the Ukrainian language department, from 1972 to 1980 the dean of the philological faculty of the Kharkiv State Pedagogical Institute named after H. S. Skovoroda (now the Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovorody). The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific achievements - dissertations, books, monographs, study guides, textbooks, articles printed in scientific collections and periodicals, conference materials, reviews, deposited scientific works. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in Ukrainian language issues.
 • Документ
  Білоусова Людмила Іванівна, професор, кандидат фізико-математичних наук: до 85-річчя від дня народження
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Білоусової Людмили Іванівни, професора, кандидата фізико-математичних наук, завідувачці кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1991 по 2018 рік. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 55 років науково-педагогічної діяльності (1967–2022 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, депоновані наукові роботи. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. The biobibliographic index is dedicated to the scientific activity of Bilousova Lyudmila Ivanovna, professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Head of of the Department of Informatics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University from 1991 to 2018. The publication collects and systematizes information about the scientific achievements of the scientist during 55 years of scientific and pedagogical activity (1967–2022) – dissertations, books, monographs, textbooks, manuals, articles, published in scientific collections and periodicals publications, conference materials, deposited scientific works. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in the implementation of information and communication technologies in education.
 • Документ
  Григорій Сковорода: філософія життя і творчості "українського Сократа"
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022)
  Біобібліографічний покажчик створено до 300-ої річниці з дня народження Григорія Сковороди з метою популяризації його філософської, етико-естетичної, педагогічної й літературної спадщини. The biobibliographic index was created to the 300th anniversary of birthday of Hryhoriy Skovoroda with the aim of popularizing his philosophical, ethical and aesthetic, pedagogical and literary heritage.
 • Документ
  Култаєва Марія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України: до 75-річчя від дня народження
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Култаєвої Марії Дмитрівни, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, завідувачці кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 2000 року по теперішній час. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 46 років науково-педагогічної діяльності (1976–2022 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями філософії. The biobibliographic index is devoted to the scientific activity of Maria Dmitrivna Kultaeva, doctor of philosophy, professor, corresponding member of the National Academy of Pedagogy of Sciences of Ukraine, head of the philosophy department of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University from 2000 to the present. The publication also collects systematized information about the scientific achievements of the scientist during 46 years of scientific and pedagogical work activities (1976–2022) – theses, books, monographs, study guides, textbooks, articles published in scientific collections and periodicals, materials of conferences. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those interested in philosophy.