Бібліографічні покажчики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 40
 • Документ
  Попова Людмила Данилівна, кандидат педагогічних наук, професор (до 100-річчя від дня народження)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Попової Людмили Данилівни, професора, кандидата педагогічних наук, професора, учасниці Великої Вітчизняної війни, ветерана праці Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1956 по 2014 рік. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 57 років науково-педагогічної діяльності (1956–2014 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, депоновані наукові роботи. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями історії педагогічної думки в України й, зокрема, на Слобожанщині. The bio-bibliographic index is devoted to the scientific activity of Popova Ludmila Danylivna, professor, candidate of pedagogical sciences, professor, participant of the Great Patriotic War, veteran of the work of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda from 1956 to 2014. The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific output during 57 years of scientific and pedagogical activity (1956–2014) - dissertations, books, monographs, study guides, textbooks, articles printed in scientific collections and periodicals, materials conferences, deposited scientific papers. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in the history of pedagogical thought in Ukraine and, in particular, in the Slobozhan region. ​ Отправить отзыв Боковые панели
 • Документ
  Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України (до 85-річчя від дня народження)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Бондаря Віталія Івановича, доктора педагогічних наук, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, заслуженого працівника народної освіти України, професора кафедри спеціальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченого – дисертації, книги, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, література про вченого. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями теорії та історії олігофренопедагогіки, виховання учнів з інтелектуальними вадами, вивчення психолого-педагогічних проблем трудового навчання, перспектив розвитку системи спеціальної освіти в Україні. The bio-bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Vitaliy Ivanovich Bondar, Doctor of Pedagogical Sciences, full member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honored Worker of Public Education of Ukraine, Professor of the Department of Special Pedagogy of H. S. Skovoroda KhNPU. The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific achievements - dissertations, books, training manuals, textbooks, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials, literature about the scientist. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in the theory and history of oligophrenopedagogy, the education of students with intellectual disabilities, the study of psychological and pedagogical problems of labor training, the prospects for the development of the special education system in Ukraine.
 • Документ
  Гетманець (Гетьманець) Михайло Федосійович, доктор філологічних наук, професор (до 100-річчя від дня народження)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Гетманця (Гетьманця) Михайла Федосійовича, доктора філологічних наук, професора, з 1966 по 1970 рік ректора Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди (нині Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди). У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченого – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, література про вченого. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями історії та теорії літератури, літературного краєзнавства, вивчення «Слова о полку Ігоревім» та літературно-педагогічної спадщини А. С. Макаренка. The bio-bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Hetmanets Mykhailo Fedosiyovych, doctor of philological sciences, professor, from 1966 to 1970 the rector of the H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical Institute named after (now H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University). The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific achievements - theses, books, monographs, training manuals, textbooks, articles printed in scientific collections and periodicals, conference materials, literature about the scientist. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in the history and theory of literature, literary regional studies, the study of "Words about Igor's Regiment" and the literary and pedagogical heritage of A. S. Makarenko.
 • Документ
  Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор (до 70-річчя від дня народження)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Золотухіної Світлани Трохимівни, доктора педагогічних наук, професора, завідувачці кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 2002 по 2021 рік. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 43 років науково-педагогічної діяльності (1980–2023 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями освіти і педагогіки. The bio-bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Zolotukhina Svitlana Trokhymivna, doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department of general pedagogy and pedagogy of the higher school of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda from 2002 to 2021. The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific output during 43 years of scientific and pedagogical activity (1980–2023) - dissertations, books, monographs, study guides, textbooks, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in issues of education and pedagogy.
 • Документ
  Гончаренко Марія Степанівна, доктор біологічних наук, професор
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Дане видання присвячене історії розвитку творчого шляху керівника Харківської наукової валеологічної школи доктора біологічних наук, професора Марії Степанівни Гончаренко. This publication is devoted to the history of the development of the creative path of the head of the Kharkiv Scientific Valeological School, Doctor of Biological Sciences, Professor Maria Stepanovna Goncharenko.