Використання та реалізм байок Григорія Сковороди як одна з граней української культурної спадщини під час підготовки майбутніх вихователів (до 300-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. СковородиХарківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Розглядається проблема актуальності та реалістичності використання байок Григорія Сковороди під час підготовки майбутніх вихователів. Акцентується увага на сучасному погляді до жанру байки в умовах сьогодення. Розкриваються нові форми роботи з дітьми старшого дошкільного віку, як музично-поетичні та театралізовані інсценівки за мотивами байок, де діти можуть проявити свої творчі здібності, уміння, навички, майстерність. Акцентується увага на нагоді ознайомлення дітьми з культурною, історичною спадщиною та видатними особистостями України. Автором наголошується на лаконічній, особисто створеному віршованому тексті байок, у яких виокремлено роль автора, основний текст (діалог героїв байки) та доведено головний зміст з «сковородинівською» мораллю (силою) наприкінці. Рекомендовано використання даного наукового, методичного та літературного матеріалу для дітей старшого дошкільного віку педагогам закладів дошкільної освіта та науковцям різної педагогічної спрямованості. The article discusses the problem of the relevanceand realism of the use of Fables by Hryhoriy Skovoroda during the preparation of future educators. Attention is focused on the modern view of the fable genre in today's conditions. New forms of work with children of senior preschool age are revealed, as musical, poetic and theatrical scenes based on fables, where children can show their creative abilities, skills, skills, and craftsmanship. Attention is focused on the possibility of familiarizing children with cultural, historical heritage and outstanding personalities of Ukraine. In the article, the author emphasizes the concise, personally created poetic text of fables, which highlight the role of the author, the main text (dialogue of the heroes of the fable) and prove the main meaning with the "Skovoroda" morality (power) at the end. The author recommended the use of this scientific, methodological and literary material for children of senior preschool age for teachers of preschool educational institutions and scientists of different pedagogical orientation.
Опис
Ключові слова
багатогранна спадщина Г. Сковороди, байка, підготовка майбутніх вихователів, діти старшого дошкільного віку, музичні інсценівки, театралізовані інсценівки, літературно-художнє видання, multifaceted heritage of H. Skovoroda, fable, training of future educators, children of senior preschool age, musical dramatizations, theatrical dramatizations, literary and artistic publications
Цитування
Бакай С. Використання та реалізм байок Григорія Сковороди як одна з граней української культурної спадщини під час підготовки майбутніх вихователів (до 300-річчя від дня народження) / С. Бакай // Новий Колегіум. – 2022. – № 4 (109). – С. 38–43.