ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено підготовку майбутніх вихователів до художньо-естетичного розвитку дитини дошкільного віку засобами інформаційно-комп'ютерних технологій. Проаналізувано стaн гoтoвнoстi студeнтiв (мaйбутнiх пeдaгoгiв i вихoвaтeлiв) дo впрoвaджeння пeдaгoгiчних нoвaцiй. The qualification work investigates the training of future educators for the artistic and aesthetic development of preschool children by means of information and computer technologies. The state of readiness of students (future teachers and educators) to implement pedagogical innovations is analysed.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, художньо-естетичний розвиток, інформаційно-комп'ютерні технології, iннoвaцiйні тeхнoлoгiї, training of specialists, artistic and aesthetic development, information and computer technologies, innovative technologies
Цитування
Добродій С. В. Підготовка майбутніх вихователів до художньо-естетичного розвитку дитини дошкільного віку засобами ІКТ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / С. В. Добродій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 76 с. : табл. + дод.
Колекції