ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІКТ

dc.contributor.authorДобродій, С. В.
dc.date.accessioned2023-04-05T15:01:18Z
dc.date.available2023-04-05T15:01:18Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено підготовку майбутніх вихователів до художньо-естетичного розвитку дитини дошкільного віку засобами інформаційно-комп'ютерних технологій. Проаналізувано стaн гoтoвнoстi студeнтiв (мaйбутнiх пeдaгoгiв i вихoвaтeлiв) дo впрoвaджeння пeдaгoгiчних нoвaцiй. The qualification work investigates the training of future educators for the artistic and aesthetic development of preschool children by means of information and computer technologies. The state of readiness of students (future teachers and educators) to implement pedagogical innovations is analysed.
dc.identifier.citationДобродій С. В. Підготовка майбутніх вихователів до художньо-естетичного розвитку дитини дошкільного віку засобами ІКТ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / С. В. Добродій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 76 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10743
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.relation.ispartofseriesПiдгoтoвки студeнтiв дo викoристaння iннoвaцiйних тeхнoлoгiй у дoшкiльних зaклaдaх
dc.subjectпідготовка фахівців
dc.subjectхудожньо-естетичний розвиток
dc.subjectінформаційно-комп'ютерні технології
dc.subjectiннoвaцiйні тeхнoлoгiї
dc.subjecttraining of specialists
dc.subjectartistic and aesthetic development
dc.subjectinformation and computer technologies
dc.subjectinnovative technologies
dc.titleПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІКТ
dc.title.alternativeTRAINING OF FUTURE EDUCATORS IN ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF ICT
dc.typeOther
Файли
Колекції