ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО УЧАСТІ В ІГРАХ-ДРАМАТИЗАЦІЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто питання розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників, одним з дієвих засобів розвитку визнано грудраматизацію, підготовка до якої стає етапом активізації словникового запасу й спонукає дошкільників до активної мовленнєвої практики. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури і додатків. У першому розділі теоретично обґрунтовано методи і прийоми розвитку мовлення дітей дошкільного віку, визначено перспективні можливості гридраматизації в процесі розвитку мовлення дошкільників. У другому розділі подано практичне розроблення й етапи апробації серії занять з опорою на гру-драматизацію, які були спрямовані на розвиток мовлення, активізацію словника, формування виразності мови. У висновках узагальнено результати. The research examines the issue of the development of coherent speech of older preschoolers, one of the effective means of development is recognized as a dramatization game, the preparation for which becomes a stage of vocabulary activation and encourages preschoolers to active speech practice. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions, a list of references and appendices. In the first chapter, the methods and techniques of speech development of preschool children are theoretically substantiated, promising possibilities of play-dramatization in the process of speech development of preschoolers are determined. The second chapter presents the practical development and stages of approbation of a series of classes based on game-dramatization, which were aimed at the development of speech, the activation of the vocabulary, and the formation of language expressiveness. The results are summarized in the conclusions.
Опис
Ключові слова
дошкільники, підготовка, етапи, гра-драматизація, словникова робота, виразність, розвиток, мовлення, preschoolers, preparation, stages, game-dramatization, vocabulary work, expressiveness, development, speech
Цитування
Худокормова А. А. Шляхи розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі підготовки до участі в іграх-драматизаціях : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / А. А. Худокормова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 73 с.
Колекції