ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ПРОФІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розкриваються мета й основні завдання педагогічної практики в закладах профільної та спеціалізованої середньої освіти для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Детально висвітлено схему організації та керівництва практикою. Розглядаються основні компоненти та умови програми практики, завдання практичної та самостійної роботи практикантів. Детально розглянуті основні критерії оцінювання роботи практикантів під час поточного та підсумкового контролю. Рекомендовано перелік базової та допоміжної літератури для теоретичної і методичної підготовки практикантів. В додатках надано зразок оформлення звітньої документації практиканта. The methodological recommendations reveal the purpose and main tasks of pedagogical practice in institutions of specialised and specialised secondary education for applicants for higher education of the second (master's) level. The scheme of organisation and management of practice is described in detail. The main components and conditions of the practice programme are considered, tasks of practical and independent work of trainees. The main criteria for evaluating the work of interns are considered trainees during the current and final control. A list of basic and auxiliary literature for theoretical and methodological and methodological training of trainees. The appendices provide a sample of reporting documentation of the trainee.
Опис
Ключові слова
педагогічна практика, заклади профільної та спеціалізованої середньої освіти, підготовка магістрів, методичні рекомендації, pedagogical practice, institutions of specialised and and specialised secondary education, master's degree programmes, methodological recommendations
Цитування
Місостов Т. Ю. Педагогічна практика в закладах профільної та спеціалізованої середньої освіти : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня ф-ту історії і права ХНПУ ім. Г. С. Сковороди / Т. Ю. Місостов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 54 с.