ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗВО

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі узагальнено теоретичні основи поняття управлінської компетентності, з’ясовано сутність, підходи, методи дослідження менеджменту в освіті. Визначено предмет, підходи, методи управлінської діяльності. Розкрито ключові поняття: управлінська компетентність, управління, адміністрування освіти, адміністрація, процес та деякі інші. Проаналізовано систему менеджменту ХНПУ імені Г. С. Сковороди, яка передбачає наявність визначеної політики, місії, візії, цінностей університету. Визначено переваги університету, а також ризики і загрози ефективності його діяльності. Окреслено модель управлінської діяльності у закладі вищої освіти. Організовано та проведено моніторингове дослідження щодо формування управлінської компетентності викладачів ЗВО. Дослідження мало обґрунтовані теоретичні засади та проводилось відповідно до п’яти логічно і змістовно взаємопов’язаних етапів. Розроблено пропозиції щодо удосконалення системи формування управлінської компетентності. Розроблено програму підвищення кваліфікації «Управлінська компетентність викладача ЗВО». У програмі визначено предмет вивчення, мету викладання, завдання вивчення та компетентності, які будуть сформовані, програмні результати навчання. The work summarizes the theoretical foundations of the concept of managerial competence, elucidates the essence, approaches, and methods of management research in education. The subject, approaches, methods of managerial activity are defined. Key concepts are revealed: managerial competence, management, education administration, administration, process and some others. The management system of H. S. Skovoroda KhNPU, which assumes the presence of a defined policy, mission, vision, and values of the university. The advantages of the university, as well as risks and threats to the effectiveness of its activities, are determined. The model of management activity in a higher education institution is outlined. A monitoring study was organized and conducted on the formation of managerial competence of teachers of higher education institutions. The research had well-founded theoretical foundations and was conducted in accordance with five logically and meaningfully interconnected stages. Proposals for improving the management competence formation system have been developed. A professional development program "Management Competence of a Higher Education Teacher" has been developed. The program defines the subject of study, the purpose of teaching, the task of study and competences that will be formed, program learning outcomes.
Опис
Ключові слова
викладач, управлінська компетентність, заклад вищої освіти, управлінська діяльність, менеджмент освіти, teacher, managerial competence, higher education institution, managerial activity, educational management
Цитування
Доценко Д. Г. Формування управлінської компетентності викладача ЗВО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, пед. науки / Д. Г. Доценко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2022. – 90 с. : табл. + дод.
Колекції