РОЛЬ ЛЕКЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто особливості лекції як організаційної форми навчання у вищій школі в сучасних умовах. Визначено поняття лекції та її місце в навчальному процесі вищої школи, з’ясовані переваги та слабкі сторони цієї форми навчання, наведено класифікацію видів лекцій, дано характеристику інновацій щодо них, визначені особливості сучасних нетрадиційних видів лекцій (електронна лекція, інтерактивна лекція). The features of a lecture as an organizational form of training in high school in modern conditions are considered. The concept of lecture and importance of it in educational process of high school are determined. The advantages and weaknesses of this form of education are determined. The classification of types of lectures is given. The characteristic of innovations in education is determined. The specific features of modern non-traditional types of lectures (e-lecture, interactive lecture )are determined.
Опис
Ключові слова
лекція, форми навчання, методи навчання, інновації, lecture, forms of training, methods of education, innovations
Цитування
Дейниченко Г. Роль лекції в освітньому процесі сучасної вищої школи / Г. Дейниченко, А. Кукленко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 427–430.