ДІАГНОСТИЧНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ УМІНЬ СТАВИТИ ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто діагностично-оцінювальний компонент вперше розробленої та апробованої авторами освітньої технології формування у молодших школярів запитальних умінь при освоєнні ними описових знань. Наголошено на необхідності діагностичного підходу до перебігу й результатів пізнавальної діяльності школярів. Уточнено рівні та критерії досягнутих учнями початкової школи вмінь ставити пізнавальні запитання і створювати за їх допомогою описові тексти різної складності. The diagnostic and evaluating component of the educational technique of formation of junior pupils’ questioning ability when they gain descriptive knowledge has been revealed. This educational technique was first developed and tested by the authors. The necessity of diagnostic approach to the progress and results of schoolchildren’ cognitive activity has been emphasized. The levels and criteria of formation of ability to set cognitive questions and create descriptive texts of various complexity with their help by primary school children have been clarified.
Опис
Ключові слова
освітня технологія, діагностично-оцінювальний компонент, запитальні уміння, пізнавальні запитання, критерії, діагностичний підхід, educational technique, diagnostic and evaluating component, questioning ability, cognitive questions, criteria, diagnostic approach
Цитування
Лазарєва О. Діагностично-оцінювальний компонент технології формування у школярів умінь ставити пізнавальні запитання / О. Лазарєва, К. Лазарєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 154–157.