Соціальна комунікація як предметна сфера підготовки майбутнього журналіста

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
На межі XX та XXI століть під впливом соціально-економічних перетворень у журналістській освіті України відбулися зміни як з боку ціннісних орієнтирів, так і з боку компетентнісного підходу. Активна та прогресивна диджиталізація суспільства та шляхів його комунікування висувають нові вимоги до якості підготовки фахівців у сфері мас-медіа, зокрема й журналістів, професійні якості яких урізноманітнюються, осучаснюються, оскільки потребують швидкості та об’єктивності висвітлення подій і реакцій на них. Сучасному громадянському суспільству, вибагливому до каналів комунікації та способів висвітлення інформації, потрібні журналісти компетентні, творчі, комунікабельні, з особливим індивідуальним журналістським підходом, із глибоким мисленням планетарного масштабу, із філософськими поглядами на життя та ставлення до нього. Важливими для журналістів залишаються, крім професійних, загальнолюдські якості: чесність, ерудованість, справедливість, толерантність, гуманність, доброзичливість, щирість, що є запорукою успішної соціальної комунікації усіх часів і цивілізацій. У статті висвітлено сутність поняття «соціальна комунікація» як процес взаємодії між учасниками комунікації, під час якої відбувається зміна поведінки, соціальних знань і соціальних установок адресата. Соціальна комунікація є базовим фактором досягнення основної мети у системі технологізації соціальних процесів, їх управління й координації; вона становить передумову наукового прогресу та основу динамічного розвитку суспільних відносин. Соціальні комунікації наприкінці XX століття стали предметом дослідження різних наукових шкіл, зокрема у сфері соціології, психології, політології, культурології, філософії, інформатики, комунікативістики, а також журналістики, теорії реклами, паблік рілейшнз тощо. Активний розвиток суспільно-комунікативних технологій зумовив вивчення соціальної комунікації як предмету в підготовці майбутніх журналістів у закладах вищої освіти. At the turn of the XX and XXI centuries, under the influence of socio-economic transformations in journalism education in Ukraine, there have been changes both in terms of values and in terms of competence approach. Active and progressive digitalization of society and ways of its communication make new demands on the quality of training of specialists in the field of mass media, including journalists, whose professional qualities are more diverse, modernized, as they require speed and coverage of events and reactions to them. Modern civil society, which is demanding on the channels of communication and ways of presenting information, needs competent, creative, communicative journalists with a special individual journalistic approach, with deep thinking on a planetary scale, with a philosophical outlook on life and attitude towards it. Today, apart from professional, universal human qualities such as honesty, erudition, justice, tolerance, humanity, benevolence, sincerity remain important for journalists, which is the key to successful social communication of all times and civilizations. The article highlights the essence of the concept of “social communication” as a process of interaction between participants in communication, in which there is a change in behavior, social knowledge and social attitudes of the addressee. Social communication is the basic factor in achieving the main goal in the system of technologization of social processes, their management and coordination; it is the prerequisite for scientific progress and the basis for the dynamic development of social relations. At the end of the XXth century, social communications became the subject of research by various scientific schools, especially in the field of sociology, psychology, political science, cultural studies, philosophy, informatics, communication science, as well as journalism, advertising theory, public relations, etc. The active development of suspension-communication technologies led to the study social communication as a subject in the training of future journalists in higher education institutions.
Опис
Ключові слова
комунікація, соціум, предмет, вивчення, заклад вищої освіти, журналіст, підготовка, communication, society, subject, study, institution of higher education, journalist, training
Цитування
Житницька А. А. Соціальна комунікація як предметна сфера підготовки майбутнього журналіста / А. А. Житницька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2021. – Вип. 74, т. 2. – С. 175–178.