СВОБОДА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВДЯЧНІСТЬ – КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У доповіді окреслюються основні етапи становлення новаторської гуманістичної педагогічної системи В. О. Сухомлинського та місце в ній категорій свободи, відповідальності і вдячності. Розкриваються шляхи морального становлення особистості учня, запропоновані та реалізовані В. О. Сухомлинським у діяльності Павлиської школи: утвердження позитивних перспектив розвитку особистості школяра; забезпечення повноцінного духовного життя учнів; встановлення гуманних взаємовідносин суб'єктів навчально-виховного процесу; опора у навчальновиховній роботі на гуманістичну спрямованість особистості вчителя. The report outlines the main stages of development of innovative pedagogical systemdevised by V. O. Sukhomlynsky and the place of such categories as freedom, responsibility and gratitude within the system. The major ways of moral human being development of a student suggested and implemented by V. O. Sukhomlynskyin the work of Pavlyska School are revealed: promotion of positive perspectives of student development; provision of complete spiritual life of a student; establishment of humane interrelations among the subjects of educational process; reliance on humanistic approach of a teacher's personality in educational work.
Опис
Ключові слова
гуманізація, свобода, вдячність, відповідальність, humanization, freedom, gratitude, responsibility
Цитування
Прокопенко І. Ф. Свобода, відповідальність і вдячність – категорії педагогічної системи В. О. Сухомлинського / І. Ф. Прокопенко // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 6–12.