Застосування ерготерапії для розвитку побутових навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2022. У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічних засад застосування ерготерапії для розвитку побутових навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями. Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості побутових навичок у дітей. Розроблено практичні рекомендації щодо використання методів ерготерапії для розвитку побутових навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями. Qualification work for obtaining the degree of higher education "master" in specialty 016 "Special education". Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Skovorody, Kharkiv, 2022. In the qualification work, a theoretical analysis of the psychological and pedagogical principles of the use of ergotherapy for the development of household skills in children with intellectual disabilities was carried out. The components, criteria, indicators and levels of formation of household skills in children are determined. Practical recommendations on the use of ergotherapy methods for the development of household skills in children with intellectual disabilities have been developed.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні порушення, ерготерапія, побутові навички, корекція, intellectual disabilities, ergotherapy, household skills, correction
Цитування
Антоненко А. В. Застосування ерготерапії для розвитку побутових навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. В. Антоненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 68 с. : дод.
Колекції