ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВОГО ВОЛОНТЕРСТВА В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
У публікації розглянуто військовий волонтерський рух в Україні, який довів свою значущість – дієвий патріотизм, продемонстрував свою багатофункціональність: функції організації і самоорганізації, мобілізації, координації, інтеграції, комунікації, консолідації, політичної соціалізації, формування громадянських якостей, ідентифікації, самореалізації тощо. Разом з тим військове волонтерство є не тільки проявом самовідданої активності патріотів для підтримки захисників України, фактором самоорганізації суспільства, має державне і соціальне визнання, але й став соціальною потребою українців у боротьбі за єдність, свободу і незалежність України. The publication examines the military volunteer movement in Ukraine, proved its importance – effective patriotism, demonstrated its multifunctionality: the functions of organization and self-organization, mobilization, coordination, integration, communication, consolidation, political socialization, formation of civic qualities, identification, self-realization, etc. At the same time At the same time, military volunteering is not only a manifestation of selfless activity patriots to support the defenders of Ukraine, a factor of self-organization society, has state and social recognition, but has also become a social need of Ukrainians in the struggle for the unity, freedom and independence of Ukraine.
Опис
Ключові слова
військове волонтерство, волонтерський рух, російсько-українська війна, military volunteering, volunteer movement, Russian-Ukrainian war
Цитування
Денисенко А. О. Деякі аспекти військового волонтерства в Україні / А. О. Денисенко, О. М. Кін // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : зб. тез. доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України ; [під ред. І. М. Трубавіної та ін.]. – Харків, 2021. – С. 133–135.