Невичерпний скарб [електронний бюлетень НБ ХНПУ]

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 21
 • Документ
  Невичерпний скарб. 2023 № 4 (24)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023-12-25)
  У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про Проєкт „Uniwersytet jutra ii - powr.03.05.00-00-z303/18” та участь у двох Міжнародних літніх школах; про міжнародну співпрацю: Університет Адама Міцкевича (Польща), Кардіфф Метрополітан університет (Великобританія); про співпрацю з українськими закладами освіти: кафедра документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. С. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський професійний ліцеї залізничного транспорту; про освітню функцію бібліотеки: проведення гостьових лекцій з актуальних тем академічної доброчесності, інформаційної культури першокурсників; про подарункові видання бібліотеці; про благодійну акцію «Подаруй книгу захиснику України!»; про штучний інтелект в бібліотечній практиці; про саморозвиток бібліотекарів; про презентації двох біобібліографічних покажчиків: "Попова Людмила Данилівна, кандидат педагогічних наук, професор, до 100-річчя від дня народження вченої" та «Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України, до 85-річчя від дня народження вченого; про зустріч з Іваном Перепеляком, 90-річчя письменника; про краще видання року. The bulletin covers various aspects of the Scientific Library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and reveals the peculiarities of its collections. In the issue: about the Project "Uniwersytet jutra ii - powr.03.05.00-00-z303/18" and participation in two International Summer Schools; on international cooperation: Adam Mickiewicz University (Poland), Cardiff Metropolitan University (Great Britain); on cooperation with Ukrainian educational institutions: the Department of Document Studies and the Ukrainian Language of the National Aerospace University named after M. S. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv Vocational Lyceum of Railway Transport; about the educational function of the library: conducting guest lectures on current topics of academic integrity, information culture of first-year students; about gift editions to the library; about the charity event "Give a book to the defender of Ukraine!"; about artificial intelligence in library practice; about self-development of librarians; about the presentation of two bio-bibliographic indexes: "Popova Lyudmila Danylivna, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, to the 100th anniversary of the scientist's birthday" and "Vitaly Ivanovich Bondar, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, active member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honored Worker of Public Education of Ukraine, to the 85th anniversary of the scientist's birthday; about a meeting with Ivan Perepelyak, the writer's 90th birthday; about the best publication of the year.
 • Документ
  Невичерпний скарб. 2023 № 3 (23)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023-09-30)
  У випуску: привітання з Всеукраїнським днем бібліотек; про віртуальну виставку до Дня міста: «Харків – світове місто»; про самоосвіту бібліотекарів; про міжнародну (Естфолдський університетський коледж) та українську (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут") співпрацю; про зміну у інформаційно-пошуковому ресурсі «Наукометричні профілі науковців ХНПУ імені Г. С. Сковороди» - вкладка 3 «Наукометричні профілі кафедр»; проведення онлайн занять з першокурсниками різних факультетів, а також семінари та лекції з теми: «Академічної доброчесності»; про презентацію двох біобібліографічних покажчиків із Серії «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди», до ювілейних дат: 70-річчя Світлани Трохимівни Золотухіної та 100-річчя Михайла Федосійовича Гетманця; про інтерв’ю з поетесою Наталією Носовою-Гунзою; про книжкові подарунки бібліотеці. In the issue: congratulations on the All-Ukrainian Day of Libraries; about the virtual exhibition for City Day: "Kharkiv - a world city"; about self-education of librarians; about international (Estfold University College) and Ukrainian (M.E. Zhukovsky National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute") cooperation; about a change in the information and search resource "Scientometric profiles of scientists of H.S. Skovoroda KhNPU" - tab 3 "Scientometric profiles of departments"; conducting online classes with first-year students of various faculties, as well as seminars and lectures on the topic: "Academic integrity"; about the presentation of two biobibliographic indexes from the Series "Scientists of H.S. Skovoroda KhnPU", for the anniversary dates: the 70th anniversary of Svitlana Trokhimivna Zolotukhina and the 100th anniversary of Mykhailo Fedosiyovych Hetmanets; about an interview with the poet Nataliya Nosova-Gunza; about book gifts to the library.
 • Документ
  Невичерпний скарб. 2023 № 2 (22)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023-06)
  У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про міжнародну співпрацю наукових бібліотек ХНПУ імені Г. С. Сковороди та Cardiff Metropolitan University; про приєднання ХНПУ імені Г.С.Сковороди до Національного консорціуму ORCID-Україна; про онлайн заходи для здобувачів вищої освіти – просування інформаційних ресурсів бібліотеки; про перевірку текстів на унікальність в Unicheck; про презентації біобібліографічних покажчиків серії «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди», присвячених Білоусовій Людмилі Іванівні, Лисиченко Лідії Андріївні та біобібліографічного покажчика до ювілею Гончаренко Марії Степанівни; про допомогу у написанні курсової роботи; про жінок та інтелектуальну власність – прискорення інновацій та творчості; про прибирання у бібліотеці; про охорону праці як запоруку життя; про участь у 12 Всеукраїнській школі бібліотечного журналіста; про нагороду профспілкового лідера бібліотеки та привітання співробітників бібліотеки з нагоди Дня науки. The bulletin highlights various aspects of the activity of the H.S. Skovoroda Scientific Library of the H.S. Skovoroda Scientific Library, and reveals the features of its funds. In the issue: about the international cooperation of scientific libraries of H. S. Skovoroda KhNPU and Cardiff Metropolitan University; on the joining of H. S. Skovoroda KhNPU to the ORCID-Ukraine National Consortium; about online events for higher education seekers - promoting the library's information resources; about checking texts for uniqueness in Unicheck; about the presentation of the bio-bibliographic indexes of the series "Scientists of H. S. Skovoroda KhNPU" dedicated to Lyudmila Ivanivna Belousova, Lidia Andriivna Lysychenko and the bio-bibliographic index to the anniversary of Maria Stepanivna Goncharenko; about help in writing a term paper; on women and intellectual property - acceleration of innovation and creativity; about cleaning in the library; about labor protection as a guarantee of life; about participation in the 12th All-Ukrainian School of Library Journalists; about the award of the union leader of the library and congratulations to the library employees on the occasion of Science Day.
 • Документ
  Невичерпний скарб. 2023 № 1 (21)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023)
  У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про наповнення інституційного репозитарію; про відкритий пункт обслуговування користувачів; про представленість бібліотеки у Телеграм; про віртуальні та книжкові виставки; про самоосвіту бібліотекарів; про зустріч з Миколою Томенко; про Харків – світове місто та його видатних українців; про освітню діяльність бібліотеки; про міжнародну співпрацю з Науковою бібліотекою Cardiff Metropolitan University; про патріотизм; про бібліотекарів та гуманітарну допомогу. The bulletin covers various aspects of the activities of the University's Scientific Library, reveals the features of its funds. In the issue: about filling the institutional repository; about an open user service point; about the representation of the library in Telegram; about virtual and book exhibitions; about self-education of librarians; about a meeting with Mykola Tomenko; about Kharkiv - a world city and its outstanding Ukrainians; about the library's educational activities; on international cooperation with the Scientific Library of Cardiff Metropolitan University; about patriotism; about librarians and humanitarian aid.
 • Документ
  Невичерпний скарб. 2022 № 4 (20)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022-12)
  У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про інформаційну культуру першокурсника; про зміни в інформаційно-пошуковому електронному ресурсі «Наукометричні профілі науковців ХНПУ» та результати наповнення його; про онлайн конференції з питань послуг бібліотеки та теми про академічну доброчесність; про біобібліографічні покажчики, які присвячені ювілейним датам – Марії Култаєвої та Григорія Сковороди; про досвід колежанки, яка була змушена поїхати до Польщі та навчати доньку у польській школі; про досвід учителювання; про участь у Міжнародному Digital студентському інтелектуальному турнірі #СловоСковороди: Ми побудуємо світ кращий»; про визнання та нагородження співробітників бібліотеки. The bulletin highlights various aspects of the activity of the H.S. Skovoroda Scientific Library of the H.S. Skovoroda Scientific Library, and reveals the features of its funds. In the issue: about the information culture of the freshman; about changes in the information and search electronic resource "Scientometric profiles of KhNPU scientists" and the results of its filling; about online conferences on library services and academic integrity topics; about the bio-bibliographic indexes dedicated to the anniversary dates of Maria Kultaeva and Hryhorii Skovoroda; about the experience of a colleague who was forced to go to Poland and teach her daughter in a Polish school; about teaching experience; about participation in the International Digital student intellectual tournament #SlovoSkovorody: We will build a better world"; on recognition and awarding of library employees.