Невичерпний скарб. 2024 № 1 (25)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-31
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про святкування 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка – проведенення круглого столу, оцифрування рідкісного та цінного видання «Гайдамаки» та участь у студентському інтелектуальному турнірі; про представлення книжкових та віртуальних виставок літератури; про презентацію трьох біобібліографічних покажчиків серії «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» - випуск 2 (Лозова Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України : біобібліографія: 1966–2023 рр.), випуск 13 (Дорошенко Сергій Іванович, професор, доктор філологічних наук (до 100-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1952–2018 рр.), випуск 14 (Олексенко Олена Андріївна, кандидат філологічних наук, професор (до 75-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1982–2024 рр.); про затвердження нової наукової школи Людмили Попової; заходи про жінок у науці; про участь у психологічному тренінгу «Захисник вдома: принципи спілкування, інструменти, практика»; презентація про біографію Луї Брайля; про рейтинги; про акцію «Один студент – одна книжка для Херсона»; про нагородження бібліотекарів; про нові надходження літератури; про тимчасові зміни у структурі бібліотеки. The bulletin highlights various aspects of the activity of the H. S. Skovoroda Scientific Library of the H.S. Skovoroda Scientific Library, and reveals the features of its funds. In the issue: about the celebration of the 210th anniversary of the birth of Taras Shevchenko - holding a round table, digitizing a rare and valuable edition of "Haydamaki" and participation in a student intellectual tournament; about the presentation of book and virtual exhibitions of literature; on the presentation of three bio-bibliographic indexes of the series "Scientists of H.S. Skovoroda KhNPU" - issue 2 (Valentyna Ivanivna Lozova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine: bio-bibliography: 1966– 2023), issue 13 (Serhii Ivanovich Doroshenko, professor, doctor of philological sciences (to the 100th anniversary of his birth) : biobibliography: 1952–2018), issue 14 (Olexenko Olena Andriivna, candidate of philological sciences, professor (to 75th anniversary of the birth) : biobibliography: 1982–2024); on the approval of the new scientific school of Lyudmila Popova; events about women in science; about participation in the psychological training "Defender at home: principles of communication, tools, practice"; a presentation on the biography of Louis Braille; about ratings; about the campaign "One student - one book for Kherson"; on awarding librarians; about new arrivals of literature; about temporary changes in the structure of the library.
Опис
Ключові слова
Шевченко Т. Г., Гайдамаки, книжкова виставка, Дорошенко С. І., Малець Є. Б., Раков С. А., віртуальна виставка, жінка-науковець, Попова Л. Д., наукова школа, академічна доброчесність, інтелектуальна власність, біобібліографічний покажчик, Лозова В. І., Олексенко О. А., психологічний тренінг, студентський турнір, Брайль Л., рейтинг, Бібліотекар року, нові надходження, структура бібліотеки, Shevchenko T. G., Haydamaki, book exhibition, Doroshenko S. I., Malec E. B., Rakov S. A., virtual exhibition, a woman scientist, Popova L. D., scientific school, academic integrity, Intellectual Property, biobibliographic index, Lozova V. I., Oleksenko O. A., psychological training, student tournament, Braille L., rating, librarian of the year, new receipts, structure of the library
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кв. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2024. – № 1 (25), берез. – 16 с.