Невичерпний скарб. 2023 № 4 (24)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-25
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про Проєкт „Uniwersytet jutra ii - powr.03.05.00-00-z303/18” та участь у двох Міжнародних літніх школах; про міжнародну співпрацю: Університет Адама Міцкевича (Польща), Кардіфф Метрополітан університет (Великобританія); про співпрацю з українськими закладами освіти: кафедра документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. С. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський професійний ліцеї залізничного транспорту; про освітню функцію бібліотеки: проведення гостьових лекцій з актуальних тем академічної доброчесності, інформаційної культури першокурсників; про подарункові видання бібліотеці; про благодійну акцію «Подаруй книгу захиснику України!»; про штучний інтелект в бібліотечній практиці; про саморозвиток бібліотекарів; про презентації двох біобібліографічних покажчиків: "Попова Людмила Данилівна, кандидат педагогічних наук, професор, до 100-річчя від дня народження вченої" та «Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України, до 85-річчя від дня народження вченого; про зустріч з Іваном Перепеляком, 90-річчя письменника; про краще видання року. The bulletin covers various aspects of the Scientific Library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and reveals the peculiarities of its collections. In the issue: about the Project "Uniwersytet jutra ii - powr.03.05.00-00-z303/18" and participation in two International Summer Schools; on international cooperation: Adam Mickiewicz University (Poland), Cardiff Metropolitan University (Great Britain); on cooperation with Ukrainian educational institutions: the Department of Document Studies and the Ukrainian Language of the National Aerospace University named after M. S. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv Vocational Lyceum of Railway Transport; about the educational function of the library: conducting guest lectures on current topics of academic integrity, information culture of first-year students; about gift editions to the library; about the charity event "Give a book to the defender of Ukraine!"; about artificial intelligence in library practice; about self-development of librarians; about the presentation of two bio-bibliographic indexes: "Popova Lyudmila Danylivna, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, to the 100th anniversary of the scientist's birthday" and "Vitaly Ivanovich Bondar, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, active member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honored Worker of Public Education of Ukraine, to the 85th anniversary of the scientist's birthday; about a meeting with Ivan Perepelyak, the writer's 90th birthday; about the best publication of the year.
Опис
Ключові слова
Міжнародні літні школи, рейтинг університету, рейтингування, Познань, польські бібліотеки, Університет Адама Міцкевича, академічна доброчесність, гостьова лекція, книжкові подарунки, самоосвіта бібліотекарів, штучний інтелект, Попова Л. Д., біобібліографічний покажчик, Бондар В. І., інформаційна культура, книжкові виставки, Сковорода Г. С., Перепеляк І. М., міжнародна співпраця, Кардіфф Метрополітан університет, краще видання року, International Summer Schools, university rating, rating, Poznań, Polish libraries, Adam Mickiewicz University, academic integrity, guest lecture, book gifts, self-education of librarians, Artificial Intelligence, L. D. Popova, biobibliographic index, V. I. Bondar, information culture, book exhibitions, H. S. Skovoroda, I. M. Perepelyak, international cooperation, Cardiff Metropolitan University, best edition of the year
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кв. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2023. – № 4 (24), груд. – 24 с.