Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською, російською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
HSK ЯК СУСПІЛЬНО-ОСВІТНЯ РЕАЛІЯ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Бобровнікова, Є. В.
У публікації проаналізовано кваліфікаційний іспит HSK, який було розроблено для оцінки володіння китайською мовою як іноземною. Основним принципом HSK є «поєднання іспиту та навчання». Метою іспиту є сприяти вивченню китайської мови. Створений для об’єктивної та точної оцінки володіння китайською мовою, спрямований на розвиток цих навичок у кандидатів і сприяє їх систематичному та ефективному навчанню. Кожен, хто сумлінно готується до китайського іспиту HSK, робить якісний стрибок у вивченні китайської мови. The publication analyses the HSK qualification exam, which was developed to assess proficiency in Chinese as a foreign language. The main principle of the HSK is "a combination of examination and learning". The purpose of the exam is to promote the learning of Chinese. Designed to objectively and accurately assess Chinese language proficiency, it aims to develop these skills in candidates and facilitates their systematic and effective learning. Everyone who prepares for the HSK Chinese exam in good faith makes a qualitative leap forward in their Chinese language learning.
Документ
ЦИФРОВІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ РЕАЛІЯ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Безверха, В. Р.
У публікації проаналізовано цифрові засоби навчання. За допомогою цифрових засобів навчання можливо самостійно вивчати китайську мову або контролювати її вивчення, оскільки такі засоби є універсальним інструментом, який може використовуватися як для аудиторної, так і самостійної роботи учнів та студентів, а також є альтернативою традиційним заняттям, яка урізноманітнює викладацьку практику та індивідуальний стиль діяльності вчителя, робить його уроки та процес викладання більш цікавим та динамічним. The publication analyses digital learning tools. Digital learning tools can be used to learn Chinese independently or to monitor its learning, as they are a universal tool that can be used for both classroom and independent work of students and teachers, and are an alternative to traditional classes that diversify teaching practice and the individual style of the teacher, making his or her lessons and the teaching process more interesting and dynamic.
Документ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА КИТАЙСЬКУ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Гуцуляк, К. С.
У публікації проаналізовано особливості військового перекладу з української мови на китайську. Військова термінологія є важливою частиною національної безпеки в сучасному світі, оскільки допомагає забезпечувати ефективну комунікацію та координацію дій між різними військовими. The publication analyses the peculiarities of military translation from Ukrainian into Chinese. Military terminology is an important part of national security in the modern world, as it helps to ensure effective communication and coordination between different military forces.
Документ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ АЛАЯ «КОЛИ КУРЯВА СПАДЕ»)
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Вілісова, А. В.
У публікації проаналізовано вживання безеквівалентної лексики в романі Алая "Коли курява спаде", яке робить мову більш виразною та висвітлює етнічну картину народу Тибету. Письменнику вдалося створити багатопланову символіку, а також специфічний ефект дистанції між читачем та текстом, що підсилює враження від читання. Безеквівалентна лексика у даному випадку допомагає передати нюанси культурних та історичних особливостей тибетського та китайського народів. Саме в цьому виявляється функціональність та особливості перекладу безеквівалентної лексики. The publication analyses the use of equivalent vocabulary in Alai's novel When the Smoke Clears, which makes the language more expressive and highlights the ethnic picture of the Tibetan people. The writer managed to create multifaceted symbolism, as well as a specific effect of distance between the reader and the text, which enhances the reading experience. In this case, the non-equivalent vocabulary helps to convey the nuances of the cultural and historical characteristics of the Tibetan and Chinese peoples. This is where the functionality and peculiarities of translating non-equivalent vocabulary come in.
Документ
ТРУДНОЩІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ)
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Карпенко, О. П.; Скразловська, І. А.
У публікації проаналізовано переклад художнього твору, де перекладач має справу з двома «асиметричними» національними картинами світу, які потрібно привести у певний баланс таким чином, щоб ті сенси та інтенції, які вкладає автор у твір, були зрозумілими іншомовному читачеві. Знайти нові підходи до розв’язання актуальних проблем перекладознавства у межах антропоцентричної парадигми може допомогти лінгвокультурологія – галузь лінгвістичного знання, що досліджує одиниці мови в єдності їхнього мовного й культурного змісту. The publication analyses the translation of a work of fiction, where the translator deals with two "asymmetric" national worldviews that need to be brought into a certain balance so that the meanings and intentions that the author puts into the work are understandable to a foreign-language reader. Linguistic and cultural studies, a branch of linguistic knowledge that studies language units in the unity of their linguistic and cultural content, can help to find new approaches to solving current problems of translation studies within the anthropocentric paradigm.