Культура мовлення в інтернет-комунікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено культуру мовлення в інтернет-комунікації. Культура мовлення – це володіння нормами літературної мови, уміння користуватися її виражальними засобами в різних умовах спілкування відповідно до мети та змісту висловлювання. Інтернет – це велика та розгалужена мережа, що містить комп’ютерні вузли комутації, розміщені у світі. Зазначено, що хоча технології й дозволили нам спілкуватися деінде, незважаючи на час і відстань, а виклики часу, зокрема COVID-19, збройний конфлікт, воєнний стан, і зовсім перевели нас на дистанційну форму, однаково культура мовлення, у будь-якій репрезентації, – це показник вихованості й цивілізованості. The article examines the culture of speech in Internet communication. Speaking culture is mastery of the norms of the literary language, the ability to use its means of expression in various communication conditions in accordance with the purpose and content of the statement. The Internet is a large and extensive network containing computer switching nodes located around the world. It is noted that although technology has allowed us to communicate elsewhere, regardless of time and distance, and the challenges of time, in particular, COVID-19, armed conflict, martial law, have completely transferred us to a remote form, equally the culture of speech, in any representation, is an indicator of education and civilization.
Опис
Ключові слова
культура мовлення, Інтернет, комунікація, студентські роботи, speech culture, Internet, communication, student works
Цитування
Нєко В. Культура мовлення в інтернет-комунікації / В. Нєко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 57.